Prístup k súdu podľa Aarhuského dohovoru

Prístup k súdu podľa Aarhuského dohovoru

Dátum publikácie: marec 2014 Autor: Imrich Vozár Analýza si kladie za cieľ zhodnotiť súčasný legislatívny stav slovenského právneho poriadku a súčasný stav rozhodovacej praxe súdov v Slovenskej republike z hľadiska napĺňania požiadaviek čl. 9 ods. 3 a 4 Aarhuského...