Náš tím
Ľudia vo VIA IURIS
Milan Šagát
Výkonný riaditeľ
Milan Šagát pôsobí vo VIA IURIS od roku 2009, na pozícii výkonného riaditeľa potom od roku 2014. Za VIA IURIS pôsobil aj ako člen Rady Bielej vrany. Skúsenosti v minulosti získaval ako projektový koordinátor demokratizačných projektov Nadácie Pontis v Srbsku a Turecku a ako konzultant pre fundraising a strategický rozvoj organizácie Projekt Fórum. Vyštudoval politické vedy na Univerzite Komenského a Belehradskej univerzite, vzdelanie si doplnil štúdiom občianskeho sektoru na Karlovej univerzite v Prahe. Je členom Mensa Slovensko a Sasakawa Young Leaders Fellowship. Má rád knihy a beh.
Imrich Vozár
Právnik
Imrich Vozár pôsobí v organizácii od roku 2008. Ideovo vedie programovú časť Občan. Najbližšie sú mu témy týkajúce sa účasti verejnosti na rozhodovaní a prístupu k informáciám, najmä v prípadoch súvisiacich s ochranou životného prostredia, ako aj problematika legislatívneho procesu. Vyštudoval právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, počas štúdií spolupracoval s organizáciou Ekologický právní servis. Po vysokoškolskom štúdiu absolvoval civilnú vojenskú službu. V rokoch 2005 až 2008 pracoval na Ministerstve životného prostredia SR. Je ženatý a má tri deti.
Ivana Kohutková
Topic líderka – Občianska spoločnosť
Ivana Kohutková pôsobí vo VIA IURIS od roku 2019 a vedie pilier Občianska spoločnosť. Vyštudovala Environmentálnu ekológiu na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Titul PhD. získala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v odbore environmentálne plánovanie a manažment. Študijné pobyty absolvovala na Viedenskej univerzite a na Univerzite v Hradci Králové. Po ukončení štúdia pôsobila ako odborná pracovníčka v špecializovanom chemickom laboratóriu. Od roku 2016 pracovala v organizácii Greenpeace Slovensko, pričom posledné dva roky túto organizáciu riadila.
Kristína Babiaková
Advokátka
Advokátka Kristína Babiaková vyštudovala právo na Trnavskej univerzite. Vo VIA IURIS sa venuje participatívnym právam a justícii. Ako študentka spolupracovala s občianskym združením Občan a demokracia na projekte právnej pomoci a tiež na programe Právo na každý deň. Na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity viedla kurz Právna klinika pre komunity a pôsobila aj ako supervízorka študentov. Je autorkou a spoluautorkou viacerých publikácií týkajúcich sa ochrany ľudských práv a súdnictva.
Eva Kováčechová
Advokátka
Eva Kováčechová s VIA IURIS spolupracuje od roku 1999, okrem práva vyštudovala aj etnológiu a históriu. Venuje sa najmä ústavnému, správnemu a civilnému právu, pracuje tiež na téme právny štát a je členkou Rady Bielej vrany. V rokoch 2017 až 2019 viedla Centrum právnej pomoci, v minulosti spolupracovala s viacerými organizáciami v oblasti ochrany práv detí, utečencov a žiadateľov o azyl a pri monitoringu súdov. Je lektorkou Sokratovho inštitútu, členkou redakčnej rady Denníka N a členkou Environmental Law Alliance Worldwide. Voľný čas trávi na horách a na skalách, kde čerpá silu, hľadá rovnováhu a nachádza inšpiráciu.
Zuzana Zummerová
Právnička
Zuzana Zummerová vyštudovala právo na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Predtým ako začala spolupracovať s VIA IURIS sa venovala ochrane práv osôb, ktorým bolo zasiahnuté do spôsobilosti na právne úkony. Neskôr pracovala na vlastnom projekte zameranom na profesijnú etiku právnikov. Vo VIA IURIS sa venuje témam v rámci pilierov Právny štát a Občianska spoločnosť a tiež téme profesijnej etiky v práve. Vo voľnom čase rada behá a pláva a najlepšie si oddýchne pri vyšívaní obrazov.
Miroslava Majerová
Právnička
Miroslava Majerová vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Pred nástupom do VIA IURIS sa venovala ochrane autorských práv, v organizácii má okrem iného na starosti aj projekty medzinárodnej siete Justice & Environment. Svoj voľný čas rada trávi v prírode, športovaním a s rodinou.
Hana Mravcová
Projektová koordinátorka
Hana Mravcová v organizácii pracuje na programe Občianska spoločnosť. Vyštudovala európske štúdia a medzinárodné vzťahy na Masarykovej univerzite v Brne. V rámci štúdia absolvovala študijný pobyt vo Varšave a niekoľko odborných stáži. Pred nástupom do VIA IURIS sa aktívne podieľala na boji proti korupcii v OZ Zastavme korupciu. Okrem analýzy európskych politík, aktívne sleduje verejné dianie a pôsobenie politických strán. Jej najväčšou vášňou je šport a cestovanie. Aj keď na to nevyzerá, miluje adrenalín a nové výzvy.
Katarína Žitniaková
Komunikácia
Katarína Žitniaková má v organizácii na starosti komunikáciu s médiami a podieľa sa na fundraisingových aktivitách. Od roku 1993 pôsobila ako moderátorka najprv v regionálnych, potom v celoslovenských audiovizuálnych médiách. V roku 2018 bola v trojici nominovaných na Novinársku cenu v kategórii Najlepší rozhovor, beseda, diskusia (audiovizuálna žurnalistika). Spolupracovala s rôznymi neziskovými organizáciami a agentúrami v oblasti komunikácie a copywritingu.
Patrik Kimijan
Fundraising a projekty
Patrik Kimijan má v organizácii na starosti fundraising a starostlivosť o darcov.
Helena Hricová
Finančná manažérka
Hela Hricová zastrešuje finančný manažment a finančný reporting projektov. Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave. V minulosti pôsobila ako finančná manažérka Slovenského skautingu. Napísala niekoľko metodických publikácií o účtovníctve v neziskovkách. Hlavu však nemá len v tabuľkách. Vo voľnom čase sa okrem rodiny venuje bicyklovaniu a rada si zahrá na gitare, ukulele či klavíri. Najväčšou radosťou pre ňu je kormidlovať jachtu, kapitánske skúšky zložila škótskych morských vodách.
Eva Vysoká
Finančná a projektová manažérka
Eva Vysoká v organizácii zastrešuje finančný a projektový manažment a zároveň má na starosti vedenie kancelárie v Banskej Bystrici. Vyštudovala Technickú univerzitu vo Zvolene so špecializáciou na ekonómiu. Ekonomické vzdelanie si doplnila absolvovaním odborných kurzov v Londýne, kde dlhé roky pôsobila ako účtovníčka a finančná manažérka v súkromnom sektore. Od svojho návratu na Slovensko v roku 2007 vypomáha viacerým neziskovým organizáciám so zameraním na ochranu životného prostredia pri vedení účtovníctva a finančnom manažmente projektov. Od čísel si najlepšie oddýchne pri dlhých potulkách prírodou či dobrej knihe.
Zdenka Tesárová
Účtovníctvo a financie
Zdenka Tesárová vyštudovala financie na Univerzite Mateja Bela a vo VIA IURIS pôsobí už od roku 2003. Okrem účtovného poradenstva zabezpečuje pre organizáciu aj poradenstvo ekonomické a organizačné. V minulosti pôsobila vo viacerých súkromných spoločnostiach a absolvovala dištančné vzdelávanie zamerané na účtovníctvo, finančné riadenie a marketing neziskových organizácií. Svoj voľný čas venuje športu.
Zdenka Onuferová
Office manažérka
Zdenka Onuferová má na starosti vedenie kancelárie. Vyštudovala technickú univerzitu v Bratislave, odbor pozemné stavby. Neskôr si doplnila pedagogické vzdelanie na Univerzite Komenského. V minulosti pracovala v počítačovej firme na personálnom oddelení a v Centre voľného času ako zástupkyňa riaditeľky. Vzdeláva sa v oblasti permakultúry, venuje sa záhradníčeniu, včeláreniu, v zime aktívnemu otužovaniu. Voľný čas najradšej trávi v prírode.
Rada VIA IURIS
Kontrolný orgán združenia
Rada je kontrolným a poradným orgánom združenia a okrem iného volí a odvoláva riaditeľa organizácie.
Tomáš Kamenec
Advokát, Paul Q
Erik Láštic
Pedagóg Univerzity Komenského
Andrej Majerník
Advokát, Majerník & Miháliková
Dana Mareková
Kampanierka, Bankwatch, OZ Človek v ohrození
Ondrej Smolár
Riaditeľ, Soitron Group

Share This