Justícia sa opäť uzatvára – sudcami sa môžu stať len ľudia z jej vnútra

Hoci sa uchádzači z iného ako justičného prostredia môžu stále stať sudcami, musia od nového roka ako podmienku účasti na výberovom konaní absolvovať tzv. prípravné vzdelávanie v Justičnej akadémii. Vzdelávanie však ešte doteraz vôbec neprebieha. Prvé semináre sú plánované na jar. Advokáti, notári či prokurátori sa tak na práve prebiehajúce výberové konania (37 výberových konaní) prihlásiť nemôžu.

Od 1. januára 2016 nadobudla účinnosť novela zákona o sudcoch, ktorá ako podmienku pre účasť na výberovom konaní na funkciu sudcu stanovuje absolvovanie prípravného vzdelávania v Justičnej akadémii SR zameraného na osvojenie si zručností potrebných na výkon funkcie sudcu. Táto podmienka sa týka uchádzačov z iných právnických profesií (napr. advokáti, prokurátori, notári) a tiež osôb, ktoré vykonávajú alebo vykonávali funkciu justičného čakateľa alebo vyššieho súdneho úradníka menej ako jeden rok.

Hoci je táto podmienka prijatá už od decembra 2014, Rada Justičnej akadémie sa ňou zaoberala až v decembri 2015, kedy stanovila jej parametre. Prvý kurz bude prebiehať až od marca 2016. Prvé potvrdenia o absolvovaní by tak mali byť účastníkom – uchádzačom o funkciu sudcu udelené až v druhej polovici apríla 2016.

Uchádzači z iných právnických profesií tvoria asi štvrtinu zúčastnených aj úspešných uchádzačov vo výberových konaniach na funkciu sudcu. Nečinnosťou kompetentných inštitúcií tak táto skupina uchádzačov svoje právo na prístup k verejnej funkcii na práve prebiehajúce výberové konania využiť nemôže.

VIA IURIS je toho názoru, že vyhlásené výberové konania by nemali prebehnúť pred ukončením aspoň prvého prípravného vzdelávacieho seminára. Za iných okolností by potom uchádzačom z iných právnických profesií bolo porušené právo na prístup k verejnej funkcii za rovnakých podmienok. Justičná akadémia by mala zvážiť presunutie vzdelávania na skoršie termíny.

Prípravné alebo tzv. adaptačné vzdelávanie sa má realizovať v 3 dvojdňových seminároch počas pracovných dní, pričom za každý z nich musí uchádzač uhradiť poplatok 122,20 EUR. Potvrdenie o účasti na adaptačnom vzdelávaní vydá akadémia, ak účastník absolvuje minimálne 5 dní vzdelávania z celkového počtu 6 dní. Hoci sú formálne výberové konania otvorené aj uchádzačom z iných právnických povolaní, zavedenie prípravného vzdelávania v tejto forme ich podľa VIA IURIS znevýhodňuje v porovnaní s uchádzačmi z justície. Konanie prípravného vzdelávania v pracovnom čase a za poplatok môže uchádzačov z iných právnických profesií odradiť, čo je v rozpore so snahou otvoriť justíciu aj pre uchádzačov pracujúcich mimo justície.

VIA IURIS spochybňuje efektívnosť a potrebu takéhoto vzdelávania pre všetkých uchádzačov aj tých neúspešných vo výberových konaniach. V rámci kampane strngamzazmenu.sk preto navrhuje, aby sa prípravné vzdelávanie týkalo iba úspešných uchádzačov výberových konaní, ktorí budú predložení Súdnej rade na prerokovanie.


Tento projekt podporili Think Tank Fund – Open Society Foundations a Fond pre mimovládne organizácie, ktorého správcom je Nadácia otvorenej spoločnosti.

Share This