História
20 rokov Via Iuris
„Najskôr vás ignorujú, potom sa vám vysmievajú, potom proti vám bojujú – a potom vyhráte.“
Gándhí

Náš príbeh je príbehom organizácie, ktorá dosahuje úspechy vďaka vytrvalosti kráčania po nastúpenej ceste, dodržiavaní zdieľaných hodnôt a dôslednom zvažovaní jednotlivých krokov.

Príbeh VIA IURIS je zároveň príbehom o odvahe a vizionárstve.

V roku 1993 založili Juraj Zamkovský, Pavol Žilinčík a Pavol Mišiga organizáciu s názvom Centrum pre podporu miestneho aktivizmu (v anglickej verzii Center for Environmental Public Advocacy – CEPA), najskôr v Bratislave, od roku 1994 v Banskej Bystrici a postupne na Ponickej Hute. Našim pôvodným cieľom bolo podporovať široké spektrum občianskych iniciatív a organizácií, ktoré sa snažili na lokálnej úrovni o férovosť a občiansky hlas pri rozhodovaní štátnych orgánov o kľúčových otázkach verejného života.

Centrum si dalo za cieľ pomôcť týmto iniciatívam vo viacerých oblastiach: od efektívneho organizovania a strategického plánovania až po právo a legislatívu. Hlavný motív tejto aktivity vyjadruje najlepšie výraz „účasť občanov na rozhodovaní“. Tento fenomén bol začiatkom 90-tych rokov nový, a to tak pre občanov, ako aj pre úrady a úradníkov, ktorí vôbec neboli na tento nový prvok pripravení.

Pomoc občanom

„Obyvateľstvo sa ponechá na dožitie… Zakazuje sa realizácia stavieb, ktorá by mohla viesť k vyššiemu ohodnoteniu pri ich vykupovaní.“ Dokumenty z povoľovacích procesov pri výstavbe vodných diel Tichý Potok a Ďubákovo

Našou najvýraznejšou aktivitou v 90-tych rokoch bola pomoc obciam a ľuďom existenčne ohrozených výstavbou plánovaných priehrad. Mojšova Lúčka, Ďubákovo, Slatinka, Tichý Potok, Oľšavica, Torysky ale aj iné obce postupovali na ceste k svojmu zániku absolútne neschopné čeliť nezákonnému a protiústavnému postupu štátu a investorov. Štátna moc sa správala v princípe rovnako ako za komunizmu.

Drastické obmedzenia práv celých obcí viedli k eliminácii akéhokoľvek odporu a nakoniec k lacnému vykúpeniu súkromného majetku pre štátne projekty. V podobných prípadoch sme zabezpečili právnu pomoc obyvateľom dotknutých obcí, ktorá spočívala v nespočetných osobných návštevách, konzultáciách, právnych rozboroch a osobnej účasti na rokovaniach s investorskými organizáciami. Nakoniec pribudlo podávanie odvolaní a žalôb na nezákonný postup úradov.

Naša snaha viedla v niektorých prípadoch k zvýšeniu kompenzácie, ktorú si ľudia vybojovali za stratu svojho majetku, v iných sa podarilo viac: dostať ľudí z pozície bezbranných a bezradných do pozície rovnocenných partnerov, ktorí zásadným spôsobom dokázali meniť plány štátu a jeho silných hráčov.

Dva programy

Ako inštitúcia sme po roku 1997 prešli výraznou profiláciou dvoch hlavných programov, a to programu Smerom k udržateľnej ekonomike a Právo vo verejnom záujme. Prvý sa zameral na hľadanie a presadzovanie udržateľných ekonomických alternatív, základom právneho programu bola zase snaha rozšíriť možnosti občanov pri ovplyvňovaní rozhodnutí, ktoré sa ich týkajú.

Postupne si nárast oboch programov a špecifiká v obsahovom zameraní a aktivitách vyžiadali viaceré inštitucionálne zmeny, ktoré vyvrcholili v rokoch 2005 a 2006: ekonomický program sa inštitucionalizoval do podoby nového občianskeho združenia – do vzniku organizácie Priatelia Zeme – CEPA. Právny program CEPA sa v roku 2006 transformoval do podoby občianskeho združenia VIA IURIS.

Právny program počas svojho fungovania zabezpečil a zabezpečuje právnu pomoc v stovkách prípadov, konzultácií, rozborov a analýz. Ich obsah sa menil v čase, vždy reagoval na to, čo bolo potrebné. Okrem toho v spolupráci so združením Občan a demokracia organizovala najskôr CEPA, postupne VIA IURIS letné školy pre študentov práva.

Pezinská skládka
Zachráňme Slatinku
Biela vrana
Nové tisícročie

Od roku 2000 je zrejmé, že úspech akéhokoľvek právneho úsilia, či už v konkrétnych kauzách alebo na úrovni legislatívy, bezprostredne súvisí s kvalitou rozhodovania súdov a sudcov. Preto sa veľká časť našich kapacít venuje súdnictvu. Postupne vznikli komplexné viacročné vzdelávacie programy pre sudcov na kľúčové témy – sloboda prejavu, právo na informácie, ústava v rozhodovaní sudcu, ale aj osobnostný rozvoj sudcu.

Zrodil sa cyklus pravidelných odborných konferencií Prístup k spravodlivosti – Bariéry a východiská. Spočiatku sme sa zamerali predovšetkým na kvalitu rozhodovania sudcov, postupne sme sa však začali zaoberať podrobnejšie osobou sudcu. Od jeho ustanovenia do funkcie (monitorujeme výberové konania sudcov), cez správanie sudcov (naštartovali sme diskusiu o etike sudcov, výsledkom ktorej je prijatie nového Etického kódexu sudcov), až po zodpovednosť (monitorovali sme disciplinárne konania sudcov, výsledkom čoho boli aj legislatívne odporúčania na zmeny zákonnej úpravy).

Cez problém „únosu štátu“ a beztrestnosti tohto javu sme sa dostali od súdov aj k fungovaniu polície a prokuratúry. Práve tam totiž často zlyháva vyvodzovanie zodpovednosti za korupčné a obdobné správanie firiem, jednotlivcov, ale aj verejných činiteľov. V rámci kampane Štrngám za zmenu, ktorú sme vytvorili s ďalšími tromi mimovládnymi organizáciami, sme analyzovali prostredie polície a prokuratúry, výsledkom čoho je návrh opatrení potrebných na to, aby polícia a prokuratúra neboli pod politickým vplyvom.

Ukázalo sa tiež, že aj kvalita právnych predpisov do veľkej miery určuje výsledok konania a možnosti chrániť verejný záujem. Preto sme začali systematicky sledovať vývoj legislatívy, pripravujeme pripomienky k navrhovaným právnym predpisom, pričom oslovujeme verejnosť s prosbou o podporu našej hromadnej pripomienky. Tento postup sa ukázal ako veľmi účinný, keď napríklad v prípade novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám sa nám podarilo zhromaždiť viac ako 8 000 podpisov. Prostredníctvom pripomienok sme sa vyjadrovali aj k zákonom na úseku životného prostredia (stavebný zákon, zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia), ako aj k zákonom regulujúcim justíciu a prokuratúru.

Právnici VIA IURIS aj naďalej zabezpečujú právnu pomoc v oblasti práva verejného záujmu, pričom prostredníctvom precedentných káuz chceme riešiť problém nielen v konkrétnej veci, ale dosiahnuť aj systémovú zmenu. Záleží nám na tom, aby práva občanov neboli obmedzené formalistickým rozhodovaním či reštriktívnym výkladom práva. Usilujeme sa zabezpečiť, aby sa práva ľudí dostali z ústavy a zo zákonov do každodennej rozhodovacej praxe súdov a iných štátnych orgánov.

K najvýznamnejším kauzám, pri riešení ktorých pomáhali právnici VIA IURIS, patrí pezinská skládka, viaceré prípady výstavby diaľnic a rýchlostných komunikácií, ťažba zlata na Podpoľaní, pomoc združeniu Greenpeace súvisiaca s výstavbou 3. a 4. bloku JE Mochovce, mnohé prípady prístupu k informáciám, viaceré spory súvisiace s plánovaním výstavby spaľovní a iných zariadení na spracovanie odpadu, ale tiež s výstavbou malých vodných elektrární, či aktivitami v chránených územiach.

Od roku 2008 spolu s Alianciou Fair-play udeľujeme ocenenie Biela vrana ľuďom, ktorí bránia pravdu, spravodlivosť a verejný záujem a ktorí konkrétnym činom preukázali občiansku odvahu, potlačili osobné záujmy v mene verejného prínosu, hodnôt či princípov, hoci pritom mohli podstúpiť riziko, rôzne príkoria či zažiť odsúdenie.

Naša cesta nie je v cieli, preto ideme ďalej.

Share This