Občiansky kompas
Robme veci právne správne

Je len na nás ako bude vyzerať prostredie, v ktorom žijeme a trávime svoj voľný čas. Byť aktívnym občanom ponúkajúcim pomoc, či vyjadrujúcim svoj záujem, názor, pripomienku či nesúhlas, je voľba, ktorú vo VIA IURIS podporujeme. Ak sa chcete podieľať na veciach verejných a vyjadriť svoj názor,  môžete to dať najavo rôznymi právnymi inštitútmi napr. petíciou alebo si založiť občianske združenie. Právo nám, verejnosti, dáva rovnako veľa možností ako sa nielen dozvedieť, ale aj zapojiť sa do rozhodovania o činnostiach, ktoré zasahujú do životného prostredia. Viete, že môžete ovplyvniť investičné zámery vo vašom okolí či žiadať, aby  úrady alebo obce fungovali správne?

VIA IURIS sa dlhodobo venuje presadzovaniu spravodlivosti vo vybraných oblastiach práva. Občiansky kompas sme pre vás pripravili s cieľom zvyšovať právne povedomie verejnosti a zároveň pomôcť riešiť jednoduchšie právne problémy bez pomoci právnika. Séria manuálov vám pomôže zorientovať sa v problematike, snaží sa zodpovedať často kladené otázky a ponúka vzory podaní či argumentáciu pri konkrétnych problémoch.

Občiansky kompas neposkytuje právnu pomoc, ale slúži na orientáciu a zdieľanie skúseností v oblastiach, ktorým sa naša organizácia venuje. VIA IURIS nepreberá za úplnosť alebo aktuálnosť informácií záruku, rovnako nenesie zodpovednosť za obsah iných internetových stránok, na ktoré Občiansky kompas odkazuje.

Pre vašu spokojnosť od júla 2019 stránka prechádza aktualizáciou.

Ako správne spísať petíciu
Ako správne spísať petíciu, kto ju môže podpísať, komu ju doručiť?
Ako sa brániť pred prejavmi nenávisti a zneužívaním slobody slova na internete
Kde je hranica medzi slobodou prejavu a šírením nenávisti v online priestore?
Ako založiť občianske združenie
Ako slobodní občania máme právo združovať sa. Čo toto právo znamená a aké sú jeho limity?
Ako zvolať zhromaždenie
Ako občania máme právo zhromažďovať sa a vyjadrovať tak svoje postoje alebo realizovať ďalšie práva.
Ako sa zapojiť do tvorby právnych predpisov
Ako jednotlivé právne normy vznikajú a ako možno zo strany verejnosti ovplyvniť ich podobu?
Ako získať informácie
Informácie sú kyslíkom demokracie. Zistite viac o práve na prístup k informáciám.
Ako na nefungujúcu samosprávu
Čo robiť v prípade nefunkčnosti, nekonania orgánov obce alebo ich protizákonného konania?
Ako ovplyvniť investičné zámery okolo nás
Aké máme možnosti ovplyvniť investičné zámery, ktoré sa pripravujú v našom okolí?
Ako sa zachovať ak vás zastrašujú pre vaše aktivity
Sloboda slova je zárukou plurality v spoločnosti. Čo ak je niekto za túto slobodu postihovaný?
Ako na nekonajúce úrady
Čo robiť, ak úrady nekonali tak ako by mali?
Ako sa brániť zásahom do vlastníctva a súkromia
Aké sú vaše práva pri nezákonných zásahoch do týchto zákonom a ústavou chránených práv?
Ako sa zúčastniť na ochrane životného prostredia
Rôzne typy konaní s dopadom na životné prostredie – od výrubu drevín až po povoľovanie investičných činností.
Aké sú základné pravidlá postupu štátnych orgánov a obcí
Všeobecné pravidlá postupu orgánov verejnej moci.
Ako na ochranu ovzdušia
Na aké informácie z oblasti ochrany ovzdušia má verejnosť právo a ako sa môže zapojiť do ochrany ovzdušia?
Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá VIA IURIS.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Share This