Občiansky kompas
Ako na to
VIA IURIS sa dlhodobo venuje presadzovaniu spravodlivosti vo vybraných oblastiach práva. Od roku 1993 sme nazbierali množstvo informácií a skúseností a rozhodli sme sa o ne podeliť aj s vami. Manuál „Príručky a návody“ obsahuje právny komentár k vybraným témam, popisuje priebeh konaní, poskytuje prehľad použiteľných prostriedkov nápravy, zodpovedá na často kladené otázky, poukazuje na úspešné prípady, judikatúru a ponúka vzory podaní, či argumentáciu pri konkrétnych problémoch. Našim cieľom je takto zvýšiť právne vedomie ľudí a zároveň vám pomôcť riešiť jednoduchšie právne problémy bez pomoci právnika. Veríme, že tieto informácie budete pokladať za užitočné. Manuál neslúži na poskytovanie právnej pomoci, ale na zdieľanie skúseností v oblastiach, ktorým sa naša organizácia venuje. VIA IURIS nepreberá za úplnosť alebo aktuálnosť informácií záruku. Za obsah iných internetových stránok, na ktoré odkazujú odkazy na tejto stránke, nenesie VIA IURIS zodpovednosť. Stránku priebežne dopĺňame o ďalšie témy a aktualizujeme. Posledná aktualizácia prebehla v októbri 2016.
Ako založiť občianske združenie
Ako slobodní občania máme právo združovať sa. Čo toto právo znamená a aké sú jeho limity?
Ako zvolať zhromaždenie
Ako občania máme právo zhromažďovať sa a vyjadrovať tak svoje postoje alebo realizovať ďalšie práva.
Ako sa zapojiť do tvorby právnych predpisov
Ako jednotlivé právne normy vznikajú a ako možno zo strany verejnosti ovplyvniť ich podobu?
Ako získať informácie
Informácie sú kyslíkom demokracie. Zistite viac o práve na prístup k informáciám.
Nefungujúca samospráva
Čo robiť v prípade nefunkčnosti, nekonania orgánov obce alebo ich protizákonného konania?
Investičné zámery okolo nás
Aké máme možnosti ovplyvniť investičné zámery, ktoré sa pripravujú v našom okolí?
Zastrašujú vás pre vaše aktivity?
Sloboda slova je zárukou plurality v spoločnosti. Čo ak je niekto za túto slobodu postihovaný?
Ako správne spísať petíciu
Ako správne spísať petíciu, kto ju môže podpísať, komu ju doručiť?
Nekonajúce úrady
Čo robiť, ak úrady nekonali tak ako by mali?
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)
Aké zmeny priniesla nová novela zákona o EIA? Aké činnosti podliehajú posudzovaniu vplyvov na životné prostredie, kto sa môže zapojiť do konania a ako?
Zásahy do vlastníctva a súkromia
Aké sú vaše práva pri nezákonných zásahoch do týchto zákonom a ústavou chránených práv?
Ako sa zúčastniť na ochrane životného prostredia
Rôzne typy konaní s dopadom na životné prostredie – od výrubu drevín až po povoľovanie investičných činností.
Súdna ochrana životného prostredia
Ako môže verejnosť chrániť práva životného prostredia na súde, ak boli tieto práva porušené nezákonným rozhodnutím štátneho orgánu?

Share This