Právny štát
Naša téma
Presadzujeme systémové opatrenia posilňujúce nezávislú činnosť súdov, prokuratúry a polície bez politických vplyvov. Tieto inštitúcie sú základom fungujúceho právneho štátu, kde platí rovnosť pred zákonom a spravodlivosť sa dá vymôcť. Tieto orgány by mali garantovať výkon verejnej moci zvolenými zástupcami vo verejnom záujme, a nie v súkromný prospech vybraných oligarchov. Mali by byť zárukou, že za prešľapy proti zákonu budú niesť zodpovednosť všetci rovnako, vrátane politikov.
Výber ústavných sudcov – zborník z konferencie

Výber ústavných sudcov – zborník z konferencie

Dátum publikácie: 2018 Autor: Peter Wilfling Vo februári 2019 dôjde k výmene deviatich z trinástich sudcov Ústavného súdu SR. Zmení sa veľká väčšina ústavných sudcov a výsledkom fakticky bude nový ústavný súd. Ako zabezpečiť, aby sa ústavnými ...

Legislatívny proces

Legislatívny proces

Ak je verejnosť pri tvorbe zákonov a ich noviel braná ako rovnocenný partner štátu, zvyšuje sa kvalita demokratického dialógu, schválené právne predpisy majú vyššiu kvalitu a sú ľuďmi v praxi viac akceptované. Účasť verejnosti na tvorbe a ...

Presvedčivosť a transparentnosť rozhodovania súdov

Presvedčivosť a transparentnosť rozhodovania súdov

Východiskom pri úvahách o tejto téme bolo postavenie občana ako pôvodcu /zdroja verejnej moci a jeho právne možnosti domáhať sa toho, aby súdy rozhodovali presvedčivo, transparentne, zákonne a spravodlivo. Avšak na rozdiel od iných zložiek ...

Verejná kontrola verejnej moci

Verejná kontrola verejnej moci

Postavenie Najvyššieho kontrolného úradu SR v systéme kontroly a niektoré výsledky jeho kontrolnej činnosti. Pôsobnosť prokuratúry pri výkone dozoru nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy. Trestné činy verejných činiteľov. Česká ...

Prieťahy v súdnom konaní: Príčiny a riešenia

Prieťahy v súdnom konaní: Príčiny a riešenia

Príčiny a možné riešenia problému prieťahov v súdnom konaní. Prístup verejnosti k súdnym rozhodnutiam. Zborník je výsledkom 4. pracovnej konferencie Prístup k spravodlivosti – Bariéry a východiská, ktorá sa konala v roku 2002 v Omšení.

Výber sudcov

Výber sudcov

Zborník obsahuje príspevky a závery z diskusie prezentované na odbornej konferencii VIA IURIS, ktorá sa uskutočnila dňa 24. februára 2015 v Bratislave. Východiskom pri úvahách o téme konferencie boli predovšetkým zistenia, ku ktorým VIA IURIS ...

Čo môže znamenať rozhodnutie ESĽP vo veci Harabin v. SR?

Čo môže znamenať rozhodnutie ESĽP vo veci Harabin v. SR?

Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu v prípade Harabin v. Slovenská republika rozhodol, že v disciplinárnom konaní proti predsedovi Najvyššieho súdu SR Štefanovi Harabinovi vedenom na Ústavnom súde SR bolo porušené právo Štefana Harabina ...

Výber sudcov na Slovensku

Výber sudcov na Slovensku

V analýze sa venujeme vybraným častiam slovenskej právnej úpravy výberových konaní na sudcov a predsedov súdov, ktorých interpretácia bola v minulosti predmetom odbornej diskusie. Zamerali sme sa na podmienky prístupu k funkcii sudcu, ...

Kvalitatívne požiadavky na odôvodnenie súdneho rozhodnutia

Kvalitatívne požiadavky na odôvodnenie súdneho rozhodnutia

Dostatočné a presvedčivé odôvodnenie rozhodnutia je v demokratickom právnom štáte základnou podmienkou legitimity každého rozhodnutia súdu. Iba ak je rozhodnutie súdu dostatočne, racionálne a presvedčivo odôvodnené, má verejná moc morálne právo ...

Profesijná etika sudcov

Profesijná etika sudcov

Cieľom publikácie je bližšie objasniť význam pojmov a inštitútov upravených alebo naznačených v Etickom kódexe sudcov Slovenska, a to prostredníctvom úprav v zahraničných etických kódexoch, prostredníctvom súdnej judikatúry a prostredníctvom ...

Vybrané aspekty disciplinárneho súdnictva

Vybrané aspekty disciplinárneho súdnictva

Zborník obsahuje príspevky a závery z X. jubilejnej pracovnej konferencie. Východiskom pri úvahách o téme konferencie boli predovšetkým zistenia, ku ktorým VIA IURIS dospela na základe analýzy rozhodnutí disciplinárnych senátov za roky 2002 - ...

Vybrané aspekty disciplinárneho súdnictva

Vybrané aspekty disciplinárneho súdnictva

Analýza poukazuje na niektoré vybrané aspekty procesnej aj hmotnoprávnej stránky disciplinárnych konaní. Autorky pracovali s disciplinárnymi rozhodnutiami vydanými od roku 2002 do roku 2011, pričom ich skúmali z kvantitatívneho hľadiska ...

Prístup verejnosti k súdnym rozhodnutiam

Prístup verejnosti k súdnym rozhodnutiam

Na Slovensku otázka zverejňovania súdnych rozhodnutí stále nie je úplne vyjasnená. To, že sudca musí svoje rozhodnutie a dôvody rozhodnutia poskytnúť účastníkom konania, sa považuje za samozrejmé. Ale názory na otázku, či by mali byť súdne ...

Zodpovednosť verejných činiteľov

Zodpovednosť verejných činiteľov

Je na Slovensku dostatočne vyvodzovaná zodpovednosť za nezákonný výkon právomoci verejnými činiteľmi? Aká je právna úprava v tejto oblasti? Máme vytvorené inštitucionálne predpoklady na vyvodzovanie zodpovednosti? Aká je právna úprava a ...

Tézy legislatívnej úpravy Občianskeho súdneho poriadku

Tézy legislatívnej úpravy Občianskeho súdneho poriadku

Ministerstvu spravodlivosti sme zaslali Tézy legislatívnej úpravy Občianskeho súdneho poriadku napĺňajúcej čl. 9.3 a čl. 9.4 Aarhuského dohovoru, ktoré sa týkajú rozširovania prístupu verejnosti k súdom.

Cena spravodlivosti: Komparatívna analýza súdnych a správnych poplatkov

Cena spravodlivosti: Komparatívna analýza súdnych a správnych poplatkov

Cena spravodlivosti: Komparatívna analýza súdnych a správnych poplatkov bola publikovaná v rámci medzinárodnej siete Justice and Environment, právnici VIA IURIS vypracovali slovenskú časť analýzy.

Zodpovednosť sudcu: Sudcovská etika a disciplinárna zodpovednosť

Zodpovednosť sudcu: Sudcovská etika a disciplinárna zodpovednosť

Konferencia hľadala odpovede na otázku, čo pomôže obnoviť dôveru v slovenské súdnictvo a ďalšie otázky týkajúce sa sudcovskej etiky a disciplinárnej zodpovednosti. Prítomní sa zhodli na tom, že má zmysel prepracovať a uviesť do života sudcovský ...

Európske súdne inštitúcie

Európske súdne inštitúcie

Európske súdne inštitúcie, trendy v ich rozhodovaní a dopad na rozhodovanie na Slovensku. Výzvy, ktoré pred týmito orgánmi ochrany práv stoja. Zborník je výsledkom 6. pracovnej konferencie Prístup k spravodlivosti – Bariéry a východiská, ktorá ...

Správa z občianskeho monitoringu súdov

Správa z občianskeho monitoringu súdov

V roku 2005 realizovala Spoločnosť pre otvorené súdnictvo prvé občianske monitorovanie súdov na Slovensku. Projekt finančne podporil Rozvojový program OSN a bol realizovaný v úzkej spolupráci s Odborom boja proti korupcii Úradu vlády SR a ...

Princíp subsidiarity v rozhodovaní súdov

Princíp subsidiarity v rozhodovaní súdov

Princíp subsidiarity v rozhodovaní súdov. Vzťah všeobecných súdov a Ústavného súdu. Prekonanie bariér vyplývajúcich z nejasného rozdelenia právomocí. Zborník je výsledkom 5. pracovnej konferencie Prístup k spravodlivosti – Bariéry a východiská, ...

Prístup k spravodlivosti – Bariéry a východiská (2-3)

Prístup k spravodlivosti – Bariéry a východiská (2-3)

Prekonávanie medzier v práve pomocou právnych princípov. Porovnanie vybraných techník prekonávania prekážok v prístupe k spravodlivosti v rámci krajín Visegrádskej štvorky. Osobnosť sudcu ako bariéra prístupu k spravodlivosti. Prístup k súdu vo ...

Prístup k spravodlivosti – Bariéry a východiská (1)

Prístup k spravodlivosti – Bariéry a východiská (1)

Identifikácia najdôležitejších bariér, ktoré bránia efektívnemu prístupu občana k spravodlivosti a možnosti ich riešenia. Zborník je výsledkom 1. pracovnej konferencie Prístup k spravodlivosti – Bariéry a východiská, ktorá sa konala v roku 1999 ...

Share This