Návrh zásad sudcovskej etiky predložený Súdne rade by nemal byť schválený

Na štvrtkové zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky je predložený aj návrh Zásad sudcovskej etiky. Súdna rada SR má tak po 14 rokoch pristúpiť k schváleniu nového dokumentu, ktorý by mal nahradiť Etický kódex sudcov na Slovensku z roku 2001. VIA IURIS včera zaslala všetkým členom Súdnej rady SR svoje stanovisko, ktoré obsahuje podrobné zhodnotenie najzávažnejších nedostatkov navrhovaného dokumentu s tým, že navrhnuté zásady by nemali byť schválené.

Vo svojom stanovisku VIA IURIS uvádza, že tému profesijnej etiky považuje za veľmi významnú jednak v kontexte disciplinárneho súdnictva, ale najmä v súvislosti s nízkou dôveryhodnosťou súdnictva. Ako vyplýva z medzinárodných odporúčaní a zásad sudcovskej etiky v zahraničí, ukotvenie princípov profesionálneho správania sudcov v kvalitnej úprave zásad profesijnej etiky, posilňuje dôveru verejnosti. V etických kódexoch v zahraničí býva dôvera verejnosti v súdnictvo uvádzaná ako jeden z najkľúčovejších dôvodov definovania požiadaviek na správanie sudcu.

Po 14 rokoch sudcovia na Slovensku opätovne pristupujú k definovaniu zásad sudcovskej etiky (ďalej aj „Zásady“). Aktuálny Etický kódex sudcov na Slovensku, je 14 rokov starý dokument, nikdy nebol menený a v nedávanej minulosti sa ukázalo, že jeho obsahová nedostatočnosť môže byť predmetom zneužívania v disciplinárnom súdnictve. Prijatie nových zásad sudcovskej etiky je preto závažný krok, ktorým by mohli členovia Súdnej rady SR vyslať verejnosti pozitívny signál.

Po dôkladnom preštudovaní navrhnutých Zásad sudcovskej etiky však VIA IURIS konštatuje, že uvedený materiál by si vyžadoval dopracovanie vo viacerých dôležitých častiach. Medzi hlavné výhrady patrí, že návrh Zásad je obsahovo nedostatočný a nešpecifický. Napríklad úprava nezávislosti sudcu, nestrannosti, slobody prejavu sudcu a publicity, sú upravené stručnejšie, prípadne v rovnakej miere ako doterajšia úprava v Etickom kódexe sudcov na Slovensku a v zákone o sudcoch a prísediacich (návrh Zásad obsahuje dokonca menší počet zásad, ako platný etický kódex sudcov).

Z obsahového hľadiska tak návrh nových Zásad neprináša takmer žiadnu pridanú hodnotu, posun z hľadiska kvality obsahu a teda aj vyjasnenia viacerých dôležitých hodnôt deklarovaných v Zásadách. V návrhu Zásad chýbajú definície pojmov (tam uvedených hodnôt a kvalít), čo je bežnou súčasťou kvalitných etických zásad a tiež ich prepojenie s konkrétnymi pravidlami. Návrh Zásad tiež nepočíta s vytvorením Etickej komisie, ktorá by dbala na jednotnú interpretáciu Zásad, tak ako je to bežnou praxou v zahraničí (napr. Litovská etická a disciplinárna komisia sudcov, Národná sudcovská etická komisia Maďarsko a pod.). Jednotný postup pri interpretácii a aplikácii etických zásad by malo na Slovensku zabezpečovať vyše 60 subjektov (t.j. sudcovské rady všetkých súdov a sudcovské stavovské organizácie). Podľa VIA IURIS je dosiahnutie jednotného postupu pri interpretácii a aplikácii takýmto počtom subjektov nemožné.

Vzhľadom na viaceré vyššie uvedené príklady nedostatkov predloženého návrhu Zásad sudcovskej etiky je VIA IURIS presvedčená, že navrhnuté zásady by v uvedenom znení nemali byť schválené a mali by byť prepracované.


Projekt „Osoba sudcu – kľúč ku kvalitnej justícii“ bol podporený sumou 104 925,10 EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu je rozvoj advokačných a watchdog aktivít a zvýšenie kvalitatívnych nárokov na výber dôležitých súdnych funkcionárov a sudcov, ako aj zvýšenie informovanosti a citlivosti verejnosti voči dianiu v slovenskej justícii.

Share This