Občan
Naša téma
Usilujeme o to, aby sa verejnosť mohla efektívne zúčastňovať na správe vecí verejných. Aby sme sa ako občania mohli zúčastňovať povoľovacích procesov, ktoré majú dopad na naše životy. Aby sme mali prístup k informáciám a prístup k súdom vo veciach verejného záujmu, akou je napríklad ochrana životného prostredia alebo efektívne a zodpovedné fungovanie štátu a samospráv. Hľadáme, oceňujeme a pomáhame nie len Bielym vranám, ale aj tým z nás, ktorí sú pri obhajobe verejného záujmu zastrašovaní.
Prístup k spravodlivosti vo veciach životného prostredia v európskom práve

Prístup k spravodlivosti vo veciach životného prostredia v európskom práve

Dátum publikácie: 2019Analýza sa venuje vybraným aspektom problematiky prístupu k spravodlivosti verejnosti pri ochrane životného prostredia na úrovni európskeho práva.  Zameriava sa na podmienky aktívnej legitimácie s poukazom na právne ...

Nenávistné prejavy a extrémizmus v rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva

Nenávistné prejavy a extrémizmus v rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva

Cieľom publikácie je vyjasnenie toho, kde sú hranice medzi slobodou prejavu a legitímnou diskusiou o spoločenských otázkach a medzi neprípustným šírením nenávistných a extrémistických prejavov. Publikácia prináša prehľad vybraných rozhodnutí ...

Ako právnické think tanky poskytujú znalosti vládam v krajinách strednej a východnej Európy?

Ako právnické think tanky poskytujú znalosti vládam v krajinách strednej a východnej Európy?

Dobrá správa vecí verejných vyžaduje premyslené rozhodovanie založené na faktoch. Právnické think tanky môžu zohrávať významnú úlohu v oblasti práva, politík a verejnej diskusie. Správy zo šiestich krajín strednej a východnej Európy potvrdzujú, ...

Praktický manuál pre verejnosť, ako sa zapojiť do konaní v zmysle zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd

Praktický manuál pre verejnosť, ako sa zapojiť do konaní v zmysle zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd

Hlavným cieľom manuálu je oboznámenie aktívnej verejnosti so zákonom č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a s možnosťami byť účastníkom konania podľa tohto zákona.

Čo nie je tajné, je verejné

Čo nie je tajné, je verejné

Manuál vysvetľuje základné myšlienky zákona o slobodnom prístupe k informáciám: na ktoré informácie sa zákon vzťahuje, kto je oprávnený žiadať o informácie, kto a ako je povinný informácie poskytnúť.

Nová skládka odpadov Pezinok

Nová skládka odpadov Pezinok

V meste mala napriek nesúhlasu ľudí a samosprávy vyrásť obrovská, nová skládka odpadu. Štátne orgány obchádzali záväzné predpisy a utajovali výsledky svojho rozhodovania. Kompetentní ignorovali petície a masové protesty a v niektorých konaniach ...

Právny audit Trenčín

Právny audit Trenčín

V roku 2010 dal nový primátor mesta Trenčín Richard Rybníček spracovať právny audit mesta za 9 600 € (s dph). Na rozdiel od iných auditov, ktoré dal tiež vypracovať, napríklad ekonomický alebo personálny, odmietol zverejniť a sprístupniť ...

Jadrová elektráreň Mochovce

Jadrová elektráreň Mochovce

V roku 2006 kúpila talianska spoločnosť ENEL 66 % akcií Slovenských elektrární a zároveň sa zaviazala dostavať 3. a 4. blok JE Mochovce. Výstavba pôvodne začala v 80-tych rokoch, v 90-tych rokoch však bola pozastavená a opätovne ju obnovil až ...

Ťažba zlata na Podpoľaní

Ťažba zlata na Podpoľaní

Cyperská spoločnosť Eastern Mediterranean Resources – Slovakia, s.r.o. má záujem ťažiť zlato v lokalite Biely vrch pri Detve. Ťažiť chce v otvorenej povrchovej bani a z vyťaženej rudy získavať zlato metódou kyanidového lúhovania. Tento spôsob ...

Stavebná uzávera Ďubákovo

Stavebná uzávera Ďubákovo

V obci Ďubákovo v okrese Poltár bola v dôsledku stavebnej uzávery od roku 1982 limitovaná akákoľvek stavebná činnosť. Stavebná uzávera bola uložená preto, aby sa nemohlo sťažiť budúce využitie územia určeného na výstavbu prečerpávacej vodnej ...

Programy starostlivosti o lesy

Programy starostlivosti o lesy

Občianske združenie Prales sa usiluje o záchranu cenných oblastí pôvodných slovenských pralesov. Na základe nami pripravenej argumentácie bolo združenie uznané za účastníka konania pri príprave a schvaľovaní Programov starostlivosti o lesy.

Starosta vs. aktívni občania

Starosta vs. aktívni občania

Bývalý starosta obce Brunovce žaloval za zásah do jeho osobnosti aktívnych občanov obce. Podľa starostu mali viacerými listami zasiahnuť do jeho dôstojnosti a vystaviť ho posmechu. Podľa obyvateľov mal starosta porušovať opakovane zákon o ...

Lom Ludrová

Lom Ludrová

Investor plánoval rozšíriť existujúci lom na ťažbu štrkov pri obci Ludrová neďaleko Ružomberka. Ak by k tomuto rozšíreniu došlo, hrozilo by zničenie vzácnych chránených druhov rastlín a biotopov európskeho významu a aj obyvatelia obce by trpeli

Vodné dielo Slatinka

Vodné dielo Slatinka

Od roku 1956 štát uvažuje o výstavbe vodného diela Slatinka (VD Slatinka). Dôvody výstavby sa neustále menili a menia a hoci do prípravy už bolo investovaných viac ako 10 mil. eur, dodnes nie je jasné, kedy a či vôbec sa VD Slatinka začne ...

Účasť verejnosti na príprave právnych predpisov

Účasť verejnosti na príprave právnych predpisov

Všeobecne záväzné právne predpisy sú písanými právnymi normami, ktoré určujú pravidlá chovania sa v spoločnosti a majú priamy dosah na každého jednotlivca. Ich výsledná kvalita by preto mala byť cieľom, ku ktorému by mal smerovať proces ich ...

Prístup k súdu podľa Aarhuského dohovoru

Prístup k súdu podľa Aarhuského dohovoru

Analýza si kladie za cieľ zhodnotiť súčasný legislatívny stav slovenského právneho poriadku a súčasný stav rozhodovacej praxe súdov v Slovenskej republike z hľadiska napĺňania požiadaviek čl. 9 ods. 3 a 4 Aarhuského dohovoru. Rozoberá podmienky ...

Právne stanovisko k trestnému stíhaniu Zuzany Piussi kvôli filmu „Nemoc tretej moci“

Právne stanovisko k trestnému stíhaniu Zuzany Piussi kvôli filmu „Nemoc tretej moci“

Film Zuzany Piussi „Nemoc tretej moci“ obsahuje rozhovor s podpredsedníčkou Súdnej rady SR a vtedajšou predsedníčkou Okresného súdu Bratislava I sudkyňou Helenou Kožíkovou, ktorý sa týka známej a medializovanej kauzy zosnulej sudkyne Marty ...

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám – komentár

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám – komentár

Táto publikácia obsahuje najmä komentár zákona o slobode informácií. Pozornosť zameriava na sprístupňovanie informácií na základe žiadosti, pričom sme sa do publikácie snažili zhromaždiť doterajšie skúsenosti s procesom sprístupňovania ...

Ako môžu mimovládne organizácie podporiť smernicu EÚ o prístupe k spravodlivosti?

Ako môžu mimovládne organizácie podporiť smernicu EÚ o prístupe k spravodlivosti?

Aarhuský dohovor - Súhrn nástrojov o prístupe k spravodlivosti v oblasti životného prostredia; Ako môžu mimovládne organizácie podporiť smernicu EÚ o prístupe k spravodlivosti? Príručka bola publikovaná v rámci medzinárodnej siete Justice and ...

Zhodnotenie dopadu smernice EÚ o prístupe k spravodlivosti v oblasti ŽP

Zhodnotenie dopadu smernice EÚ o prístupe k spravodlivosti v oblasti ŽP

Zhodnotenie dopadu pripravovanej smernice EÚ o prístupe k spravodlivosti v oblasti životného prostredia – Komparatívna štúdia 7 krajín EÚ. Analýza bola publikovaná v rámci medzinárodnej siete Justice and Environment, právnici VIA IURIS ...

Účasť občanov na územnom plánovaní

Účasť občanov na územnom plánovaní

Verejnosť, ako konzument životného prostredia a dôležitý aktívny prvok občianskej spoločnosti, môže v územnom plánovaní zohrať významnú rolu. Publikácia sa zameriava najmä na územné plánovanie v pôsobnosti obcí a na to, ako sa verejnosť môže ...

Stanovisko k zákonu o ochrane krajiny a prírody 2011

Stanovisko k zákonu o ochrane krajiny a prírody 2011

VIA IURIS bolo dňa 18. marca 2011, listom oslovené Ministrom životného prostredia SR, aby sa zúčastnilo na príprave nového zákona o ochrane prírody a krajiny, ktoré pripravuje Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so zainteresovanými

Pripomienky k správe o implementácii Aarhuského dohovoru 2011

Pripomienky k správe o implementácii Aarhuského dohovoru 2011

Pripomienky VIA IURIS k Národnej správe o implementácii medzinárodného Aarhuského dohovoru.

Ako majú úrady postupovať? Popis priebehu správneho konania

Ako majú úrady postupovať? Popis priebehu správneho konania

Publikácia sa venuje správnemu konaniu a povinnostiam jednotlivých účastníkov. Zaujíma vás, čo je správne konanie a ako prebieha? Kto a ako rozhoduje, kto sú účastníci, aké majú práva a ako sa môžu efektívne zapojiť do konaní? Pokiaľ áno, táto ...

Cena spravodlivosti: Prípadová štúdia zo Slovenska

Cena spravodlivosti: Prípadová štúdia zo Slovenska

Cena spravodlivosti: Prípadová štúdia zo Slovenska bola publikovaná v rámci medzinárodnej siete Justice and Environment, vypracovali ju právnici VIA IURIS.

Účasť občanov v územnom a stavebnom konaní

Účasť občanov v územnom a stavebnom konaní

Stavba môže významne ovplyvniť svoje okolie. Je nevyhnutné, aby povoľovanie stavieb nebolo len v rukách úzkej skupiny ľudí – investorov, vlastníkov pozemkov, úradníkov a politikov. Publikácia čitateľa zoznámi s jednotlivými etapami územného a ...

Ochrana životného prostredia na úradoch a ako sa zapojiť do rozhodovania

Ochrana životného prostredia na úradoch a ako sa zapojiť do rozhodovania

Publikácia sa venuje procesu EIA, ktorý predchádza povoľovaniu väčšiny projektov so závažným environmentálnym dopadom, procesu IPKZ (integrované povoľovanie), konaniam, ktoré upravuje zákon o ochrane prírody a krajiny, a nakoniec správnemu ...

Sloboda prejavu a žaloby na ochranu dobrej povesti

Sloboda prejavu a žaloby na ochranu dobrej povesti

Účelom publikácie je navzájom porovnať rozhodovanie súdov, ktoré sa týka otázky poškodenia dobrej povesti, občianskej cti alebo dobrého mena a to v Spojených štátoch amerických (ďalej len „USA “), v rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva

Doplnenie informácií o zmenách vnútroštátnej legislatívy

Doplnenie informácií o zmenách vnútroštátnej legislatívy

V rámci konania o porušení predpisov Európskej Únie č. 2007/2385, ktoré začala Európska Komisia proti Slovenskej republike sme Európsku Komisiu informovali o zmenách právnej úpravy, ktoré prijala Národná rada Slovenskej republiky vo februári a ...

Sťažnosť Európskej Komisii vo veci porušenia komunitárneho práva SR

Sťažnosť Európskej Komisii vo veci porušenia komunitárneho práva SR

Európskej Komisii sme adresovali sťažnosť týkajúcu sa porušenia komunitárneho práva únie zo strany Slovenskej republiky. Dôvodom je neplnenie povinnosti implementácie a transpozície Dohovoru EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na

Stanovisko k pozmeňujúcim návrhom zákona o EIA

Stanovisko k pozmeňujúcim návrhom zákona o EIA

V rámci témy rozširovanie prístupu verejnosti k súdom a prístupu k informáciám v konaniach s vážnym dopadom na životné prostredie sme vypracovali Stanovisko k pozmeňujúcim návrhom zákona o EIA, ktoré bolo obsiahnuté v Spoločnej správe výborov NR

Správa o prístupe k spravodlivosti v oblasti životného prostredia

Správa o prístupe k spravodlivosti v oblasti životného prostredia

Správa o prístupe k spravodlivosti v oblasti životného prostredia bola publikovaná v rámci medzinárodnej siete Justice and Environment, právnici VIA IURIS vypracovali časť týkajúcu sa Slovenska.

Aarhuský dohovor – Problémy aplikačnej praxe

Aarhuský dohovor – Problémy aplikačnej praxe

Analýza Aarhuský dohovor – Problémy aplikačnej praxe bola publikovaná v rámci medzinárodnej siete Justice and Environment, právnici VIA IURIS vypracovali časť týkajúcu sa Slovenska.

Robíme hluk: Prípadová štúdia zo Slovenska

Robíme hluk: Prípadová štúdia zo Slovenska

Robíme hluk: Prípadová štúdia zo Slovenska bola publikovaná v rámci medzinárodnej siete Justice and Environment, právnici VIA IURIS vypracovali časť týkajúcu sa Slovenska.

Analýza o obchodovaní s deťmi

Analýza o obchodovaní s deťmi

Analýza o právach dieťaťa (Obchodovanie s deťmi) bola vypracovaná v rámci medzinárodnej v rámci medzinárodnej spolupráce o právnych aspektoch súvisiacich s presadzovaním a ochranou základných ľudských práv v Európskej únii, právnici VIA IURIS ...

Analýza o homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie

Analýza o homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie

Analýza o homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie bola vypracovaná v rámci medzinárodnej v rámci medzinárodnej spolupráce o právnych aspektoch súvisiacich s presadzovaním a ochranou základných ľudských práv v Európskej únii, ...

EIA a SEA – Príklady legislatívnej úpravy a praxe

EIA a SEA – Príklady legislatívnej úpravy a praxe

Analýza EIA a SEA – Príklady legislatívnej úpravy a praxe bola publikovaná v rámci medzinárodnej siete Justice and Environment, právnici VIA IURIS vypracovali časť týkajúcu sa Slovenska.

Právo pre neprávnikov

Právo pre neprávnikov

Brožúra poskytuje základný právny prehľad o trestnom konaní, o prístupe k bývaniu a nájomným bytom, ako aj o diskriminácii a možnostiach právnej ochrany proti diskriminácii.

Implementácia EIA smernice – Sumár prípadových štúdií

Implementácia EIA smernice – Sumár prípadových štúdií

Implementácia EIA smernice - Sumár prípadových štúdií bol publikovaný v rámci medzinárodnej siete Justice and Environment, právnici VIA IURIS vypracovali časť týkajúcu sa Slovenska.

EIA a dopravná infraštruktúra – Komparatívna právna analýza

EIA a dopravná infraštruktúra – Komparatívna právna analýza

EIA a dopravná infraštruktúra – Komparatívna analýza bola publikovaná v rámci medzinárodnej siete Justice and Environment, právnici VIA IURIS vypracovali časť týkajúcu sa Slovenska.

Aarhuský dohovor – Zbierka prípadových štúdií

Aarhuský dohovor – Zbierka prípadových štúdií

Aarhuský dohovor - Zbierka prípadových štúdií bola publikovaná v rámci medzinárodnej siete Justice and Environment, právnici VIA IURIS vypracovali časť týkajúcu sa Slovenska.

Účasť občanov pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Účasť občanov pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Pri dostatočnej mobilizácii verejnosti, využití všetkých právnych nástrojov a troche šťastia môže proces posudzovania vplyvov na životné prostredie pomôcť občanom pri rozhodovaní o činnostiach, ktoré ovplyvňujú kvalitu ich života. Manuál zoznámi

Ako založiť občianske združenie

Ako založiť občianske združenie

Manuál na pokojné plávanie vo vodách registrácie občianskych združení. Okrem iného vysvetľuje aj postup v prípade, ak Ministerstvo vnútra SR predlžuje proces registrácie vyžadovaním nezmyselných a nepotrebných údajov v dokumentoch potrebných pre

Poškodil vás štát? Možnosti náhrady škody spôsobenej štátnymi orgánmi

Poškodil vás štát? Možnosti náhrady škody spôsobenej štátnymi orgánmi

Sprievodca procesom poskytovania náhrady škody v prípadoch, ak škodu spôsobili štátne orgány nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom. V brožúre možno nájsť aj právne podania na úrady a na súdy.

Petície: Výzvy, námety a sťažnosti vo verejnom záujme

Petície: Výzvy, námety a sťažnosti vo verejnom záujme

Brožúra vysvetľuje proces uplatňovania petičného práva garantovaného ústavou: kto môže podať petíciu a kedy, ako zhromažďovať podpisy pod petíciu, proces vybavovania petícií, najčastejšie otázky súvisiace s podávaním petícií. V publikácii možno ...

Ako sa rodí zákon: Legislatívny proces a miesto občana v ňom

Ako sa rodí zákon: Legislatívny proces a miesto občana v ňom

Podrobný popis jednotlivých štádií legislatívneho procesu so zameraním na možnosti účasti verejnosti v procese tvorby zákonov.

Korupcia – choroba a protilátky. Príručka aktívneho liečiteľa

Korupcia – choroba a protilátky. Príručka aktívneho liečiteľa

Krátky manuál o korupčnom správaní a o ustanoveniach zákonov, ktoré sa týkajú korupcie. Navrhuje aj postup konania pre občanov, ktorí sú konfrontovaní s korupciou.

Zhromaždenia, demonštrácie, mítingy

Zhromaždenia, demonštrácie, mítingy

Publikácia sumarizuje práva a povinnosti organizátorov a účastníkov zhromaždení. Načrtáva postup pri riešení konfliktov, ktoré vznikajú pri ohlasovaní zhromaždení.

Priame akcie od A do Z

Priame akcie od A do Z

Manuál reaguje na skúsenosti mnohých aktivistov počas protestných akcií, pričom poukazuje na nesprávne vyšetrovacie praktiky príslušníkov polície. Vysvetľuje organizátorom a účastníkom "priamych akcií", aké konanie je v súlade s právom, popisuje

Share This