O výstavbe ďalšej malej vodnej elektrárne na Hrone bude rozhodovať súd

Séria právnych sporov ohľadom kontroverznej výstavby malých vodných elektrární na rieke Hron pokračuje kauzou týkajúcou sa plánovanej MVE Hronský Beňadik. Skupina miestnych občanov, spolu s ochranárskymi organizáciami Rieka – združenie na ochranu vodných tokov a Združením Slatinka, napadla na súde proces posudzovania vplyvov na životné prostredie plánovanej elektrárne. Podľa odporcov masovej výstavby malých vodných elektrární na Hrone, neprebehol proces posudzovania vplyvov plánovanej MVE Hronský Beňadik v súlade s platným zákonom.

„Je poburujúce, ak v procese posudzovania vplyvov tejto stavby na životné prostredie nebola zohľadnená ani len skutočnosť, že elektráreň môže negatívne ovplyvniť vládou odsúhlasené chránené územie európskeho významu „Stredný tok Hrona“. Na druhej strane to pekne ukazuje, ako formálne a nedostatočne bolo posudzovanie vplyvov na životné prostredie v prípade tejto MVE realizované,“ konštatovala Martina Paulíková zo Združenia Slatinka.

Nedostatočné posúdenie vplyvov na životné prostredie v prípade MVE Hronský Beňadik kritizuje aj Svetový fond pre ochranu prírody (WWF), ktorý podporil podanie súdnej žaloby.

„Výstavba elektrárne môže mať významný negatívny vplyv na populácie cieľových druhov územia európskeho významu Stredný tok Hrona. Ide väčšinou o prúdomilné druhy rýb. Výstavbou MVE sa úplne zmení charakter vodného prostredia z tečúcej vody na stojatú. Elektráreň bude navyše predstavovať bariéru, ktorá bude brániť migrácii rýb. Opomenutie zhodnotenia týchto vplyvov na chránené druhy územia európskeho významu je samo o sebe porušením európskej Smernice o biotopoch,“ zdôrazňuje Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.

Žalobcovia tiež upozornili, že plánovaná malá vodná elektráreň je navrhnutá v rozpore s územným plánom Banskobystrického samosprávneho kraja, a to vzhľadom k rozporu s prioritnou požiadavkou na neznižovanie atraktivity turistickej vodnej cesty na rieke Hron.

Odporcovia výstavby MVE Hronský Beňadik podali súdnu žalobu v spolupráci s právnikmi organizácie VIA IURIS. Tí miestnym občanom  a ochranárom už minulý rok úspešne pomohli v kauze plánovanej výstavby MVE Iliaš pri Banskej Bystrici. Krajský súd vtedy zrušil rozhodnutie Okresného úradu v Banskej Bystrici, podľa ktorého výstavbu malej vodnej elektrárne nebolo vôbec potrebné posúdiť z hľadiska jej vplyvu na životné prostredie.

„V kauze Iliaš bolo našou snahou dosiahnuť, aby aj plánovaná výstavba malých vodných elektrární musela  prejsť procesom posúdenia vplyvov na životné prostredie. Teraz, keď je už jasné, že aj výstavba MVE podlieha posúdeniu, sme sa zamerali na to, aby kompetentné orgány proces posudzovania vplyvov na životné prostredie realizovali dôkladne a podľa zákona. Sme presvedčení, že v prípade posudzovania vplyvov MVE Hronský Beňadik na životné prostredie, bolo posudzovanie realizované nedostatočným a účelovým spôsobom, v rozpore s platným zákonom,“ konštatoval právnik VIA IURIS Imrich Vozár.

Share This