Výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie – Vybrané otázky (Zborník z konferencie)

Typ: zborník
Dátum publikácie: 2019
Zostavil: Mgr. Imrich Vozár

Štátna správa predstavuje chrbtovú kosť štátu. Bez jej kvalitného fungovania nie je možné, aby si výkonná moc dostatočne a efektívne plnila zákonom zverené úlohy. Obzvlášť, ak sa to týka ústavnej povinností štátu chrániť a zveľaďovať životné prostredie, ktoré je na dobrom fungovaní štátnej správy priam existenčne závislé.
Na odbornej konferencii, ktorá sa uskutočnila dňa 6. novembra 2019 v Banskej Bystrici sme diskutovali o témach a hľadali odpovede na problematické otázky, ktoré sa týkali týchto okruhov:
Fenomén zneužívania práva v správnych konaniach na úseku starostlivosti o životné prostredie týkajúcich sa ochrany
Uplatňovanie princípu prevencie a princípu predbežnej opatrnosti v aplikačnej praxi správnych orgánov na úseku starostlivosti o životné prostredie
Vybrané aspekty fungovania orgánov štátnej správy starostlivosti o životné prostredie

Predložená publikácia obsahuje príspevky zo štrnástej odbornej konferencie, ktorá sa uskutočnila v rámci cyklu podujatí na tému Prístup k spravodlivosti – bariéry a východiská.
Na konferencii sa zúčastnili účastníci z radov pracovníkov/zástupcov ústredných orgánov štátnej správy, okresných úradov v sídle kraja, Slovenskej inšpekcie životného prostredia, mimovládnych organizácií, akademickej obce, ako aj expertov na životné prostredie z politických strán.

Zborník z konferencie

Share This