Hlavný zdrojom informácií o procesoch EIA by mal zostať Enviroportál

Včera sa na pôde Ministerstva životného prostredia SR v Bratislave uskutočnilo rozporové konanie k návrhu novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Takzvaný zákon o EIA, patrí k pilierom environmentálneho práva, pričom verejnosti poskytuje rozsiahle možnosti zapojiť sa do rozhodovania o významných stavbách a činnostiach s vplyvom na životné prostredie. Ako po rokovaní konštatoval právnik Imrich Vozár, ministerstvo akceptovalo väčšinu pripomienok, ktoré mu v rámci pripomienkového konania predložila VIA IURIS. Hromadnú pripomienku organizácie k návrhu novely zákona o EIA podporilo v októbri tohto roka vyše 2 300 ľudí.

„Z pohľadu VIA IURIS sú zásadné tri veci, ktoré sa nám podarilo s predkladateľmi zákona včera vyrokovať. Prvou je výrazné obmedzenie priestoru pre možný konflikt záujmov úradníkov okresných úradov a ministerstva životného prostredia v rámci procesu EIA. Druhou je zavedenie prísnych sankcií voči tým spracovateľom dokumentácie k procesu EIA, ktorí by štátne úrady a verejnosť úmyselne klamali, alebo zavádzali. No a treťou je udržanie Enviroportálu, ako centrálneho miesta, kde verejnosť má možnosť získať všetky informácie o procesoch EIA,“ povedal právnik VIA IURIS Imrich Vozár.

Doterajšia prax posudzovania vplyvov preukázala, že niektorí štátni zamestnanci sa v rámci procesu EIA dostávali do konfliktu záujmov. V čase, keď v procese zastupovali štátne orgány, totiž zároveň vystupovali aj ako osoby, ktoré sa podieľali na vypracovaní dokumentácie EIA pre investora. Na základe pripomienky VIA IURIS, ktorú ministerstvo akceptovalo, by osoby v takomto konflikte záujmov mali byť automaticky vylúčené z akéhokoľvek úkonu vo veci.

Významným posunom vpred je aj akceptovanie návrhu na sankcionovanie tých odborne spôsobilých osôb, ktoré v dokumentácii k procesu EIA uvedú nepravdivé alebo úmyselne chybné informácie. Takéto úmyselné zavádzanie štátu a verejnosti doteraz nebolo riadne sankcionované. Ministerstvo akceptovalo návrh VIA IURIS, aby tí, ktorí sa k takémuto spôsobu podvodu uchýlia, boli vyškrtnutí zo zoznamu odborne spôsobilých osôb.

„Sme radi, že sme s ministerstvom životného prostredia našli zhodu aj v úprave prístupu k informáciám o procesoch EIA. Pôvodný návrh, aby Enviroportal už nebol hlavným zdrojom informácií o procesoch EIA, ale aby ho nahradili webové stránky okresných úradov i ministerstva, ministerstvo na rokovaní stiahlo. Je to jednoznačne dobrá správa, pretože toto opatrenie by občanom výrazne skomplikovalo sledovanie bežiacich procesov EIA,“ konštatoval Vozár.

Hlavná pripomienka VIA IURIS, ktorá nebola akceptovaná zo strany ministerstva životného prostredia, bol návrh, aby spracovatelia odborných posudkov v procese EIA neboli v zmluvnom vzťahu s investorom, ale s príslušným štátnym orgánom (napríklad Ministerstvo životného prostredia), ktorý by im aj vyplácal odmenu. Priamy vzťah medzi investorom a spracovateľom posudku je totiž v súčasnosti najčastejším dôvodom vyslovených pochybností o dostatočnej nezávislosti spracovateľov odborných posudkov.

Takzvaný zákon o EIA (z anglického Environmental Impact Assesment) je mimoriadne dôležitý z hľadiska ochrany životného prostredia, pretože pre najvýznamnejšie činnosti, ktoré môžu poškodiť životné prostredie (skládky odpadov, ťažba nerastov, zásahy do chránených území, vodné nádrže, atď.), stanovuje povinný odborný a verejný proces posúdenia ich vplyvov na životné prostredie.

Share This