Prístup k spravodlivosti vo veciach životného prostredia v európskom práve

Dátum publikácie: 2019

Analýza sa venuje vybraným aspektom problematiky prístupu k spravodlivosti verejnosti pri ochrane životného prostredia na úrovni európskeho práva.  Zameriava sa na podmienky aktívnej legitimácie s poukazom na právne predpisy EÚ, Aarhuský dohovor ale aj  na rozhodnutia Súdneho dvora EÚ a zistenia Aarhuského výboru.  Materiál bol v pôvodnom znení vypracovaný organizáciou Client Earth v anglickom jazyku a VIA IURIS spracovalo jeho slovenskú verziu.

Pozrite si celú publikáciu

Share This