Zlepšenie prístupu k environmentálnej spravodlivosti vo Vyšehradskom regióne

Environmentálna politika EÚ je jednou z najprogresívnejších na svete. EÚ však stále neprijala legislatívu v oblasti prístupu k spravodlivosti, aby bolo možné napadnúť všetky porušenia právnych predpisov v oblasti životného prostredia, ako sa uvádza v čl. 9 ods. 3 Aarhuského dohovoru. Ide však o veľmi dôležitú otázku v súvislosti s ochranou životného prostredia.

VIA IURIS je členom siete environmentálnych právnikov Justice & Environment  (J&E), ktorá je v súčasnosti zapojená do projektu financovaného EÚ, zameraného na zlepšenie prístupu k environmentálnej spravodlivosti v 8 vybraných členských štátoch. Tento projekt zahŕňa: – analýzu hlavných zákonov umožňujúcich prístup k spravodlivosti – príprava a šírenie materiálov na zvyšovanie povedomia v oblasti prístupu k spravodlivosti u VSÚ a sudcov správnych súdov, orgánov zodpovedných za výkon spravodlivosti, verejnej správy, advokátov verejného záujmu – príprava a realizácia školení v téme prístupu k spravodlivosti.

Poslaním siete J&E je snažiť sa o zlepšenie právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia a ich implementácie v prospech životného prostredia a ľudí v celej Európe. Tento projekt napĺňa poslanie J&E tým, že umožňuje užšiu koordináciu a spoluprácu v kľúčovej oblasti, prístup k environmentálnej spravodlivosti v regióne V4. Tento projekt podporí financovaním z Medzinárodného Vyšehradského Fondu Aarhuské centrum Vyšehradskej štvorky založené J&E a jeho členmi.

Regionálna spolupráca je kľúčom k fungovaniu J&E, ktorá je sieťou mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti životného prostredia. Spolupráca v regióne V4 je ešte dôležitejšia, pretože základné (zakladajúce) mimovládne organizácie J&E, vrátane VIA IURIS, sú z krajín V4 a stále najaktívnejšími členmi sú z tohto geografického subregiónu Európy.

Projekt je spolufinancovaný Českou republikou, Maďarskom, Poľskom a Slovenskom prostredníctvom Vyšehradských grantov z Medzinárodného Vyšehradského Fondu. Poslaním fondu je podporiť myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

Ďakujeme Medzinárodnému vyšehradskému fondu za jeho dôveru a podporu v tomto projekte.

Ďalšie informácie nájdete na hlavnej webovej stránke projektu.

Share This