Starosta vs. aktívni občania

TRVANIE KAUZY: od 2007 do 2013 (ukončená)

Problém
Kauza Brunovce
Bývalý starosta obce Brunovce žaloval za zásah do jeho osobnosti aktívnych občanov obce. Podľa starostu mali viacerými listami zasiahnuť do jeho dôstojnosti a vystaviť ho posmechu. Podľa obyvateľov mal starosta porušovať opakovane zákon o slobodnom prístupe k informáciám, nehospodárne nakladať s majetkom obce, falšovať úradné dokumenty a svoj úrad zneužívať na pomstu obyvateľom, ktorí poukazovali na jeho nezákonné kroky. Z toho dôvodu zaslali najmä orgánom verejnej moci listy, v ktorých poukazovali na nezákonné konanie starostu obce.

Aktivisti žalovaní starostom

Výsledok kauzy
Kauza Brunovce
Okresný súd rozhodol, že išlo o prípustnú kritiku zo strany obyvateľov, ktorú starosta ako verejne činná osoba musí strpieť. Súd žalobu na aktivistov zamietol.
Dosiahnutý precedens
Kauza Brunovce

Ide o významné rozhodnutie, ktoré kopíruje európske štandardy a dáva všetkým aktívnym občanom pocit bezpečia, že za realizáciu svojho práva na slobodu prejavu a participáciu na veciach verejných, nebudú postihovaní. Súd zároveň poukázal na to, že väčšina listov bola adresovaná orgánom verejnej moci v rámci realizácie práv jednotlivcov obracať sa s podnetmi na orgány verejnej moci. Súd k tomu uviedol: „Každý má právo hájiť svoje záujmy a práva, ako aj oznamovať príslušným orgánom spáchanie, či už priestupku alebo trestného činu, a preto tieto listy súd nepovažoval za spôsobilé zasiahnuť do osobných práv navrhovateľa.“

Časová os
Kauza Brunovce
2007
Prebratie zastúpenia a podanie vyjadrenia k žalobe
2008 – 2009
Súdne pojednávania
2010
Zamietnutie žaloby súdom

Share This