Prístup k súdu podľa Aarhuského dohovoru

Dátum publikácie: marec 2014
Autor: Imrich Vozár

Analýza si kladie za cieľ zhodnotiť súčasný legislatívny stav slovenského právneho poriadku a súčasný stav rozhodovacej praxe súdov v Slovenskej republike z hľadiska napĺňania požiadaviek čl. 9 ods. 3 a 4 Aarhuského dohovoru. Rozoberá podmienky súdnej preskúmateľnosti jednotlivých administratívnych aktov vo všeobecnosti, ako aj osobitne vo vzťahu ku konkrétnym aktom vydávaným v oblasti práva životného prostredia. Zaoberá sa súčasným vymedzením pojmov „členovia verejnosti“ a „právo v oblasti životného prostredia“, ako aj súčasnou úpravou nápravného opatrenia, v zmysle požiadaviek čl. 9 ods. 4 Aarhuského dohovoru. Na záver obsahuje zhrnutie jednotlivých zistení a odporúčania na legislatívne zmeny.

Prečítajte si celú analýzu

Share This