Občiansky kompas – Staráme sa, lebo tu žijeme

Byť aktívnym občanom ponúkajúcim pomoc či vyjadrujúcim svoj záujem, názor, pripomienku či nesúhlas, je voľba, ktorú vo VIA IURIS podporujeme. Dlhodobo sa venujeme presadzovaniu spravodlivosti vo vybraných oblastiach práva, preto sme sa rozhodli na jednom mieste zosumarizovať niekoľko tém, s cieľom zvyšovať právne povedomie verejnosti a zároveň pomôcť riešiť jednoduchšie právne problémy bez pomoci právnika. Občiansky kompas je bezplatne prístupný pre verejnosť na webe VIA IURIS.

Každý, kto sa chce podieľať na veciach verejných a vyjadriť svoj názor, môže použiť rôzne právne inštitúty (napríklad petíciu či založiť občianske združenie). Právo verejnosti rovnako dáva veľa možností ako sa nielen dozvedieť, ale aj zapojiť sa do rozhodovania o činnostiach, ktoré zasahujú do životného prostredia. Úlohou občianskeho kompasu nie je poskytovať právnu pomoc, hlavnou myšlienkou tejto série manuálov je zdieľanie skúseností v oblastiach, ktorým sa naša organizácia venuje. Na stránke VIA IURIS v sekcii Občiansky kompas je k dispozícii 13 manuálov, aktualizovaných v roku 2019, ktoré majú návštevníkom webu pomôcť zorientovať sa v danej problematike, zodpovedať často kladené otázky a ponúknuť vzory podaní či argumentáciu pri konkrétnych problémoch.

Je len na nás ako bude vyzerať prostredie, v ktorom žijeme a trávime svoj voľný čas. Tieto témy nájdete v Občianskom kompase:

Ako slobodní občania máme právo združovať sa. Čo toto právo znamená a aké sú jeho limity?

Ako občania máme právo zhromažďovať sa a vyjadrovať tak svoje postoje alebo realizovať ďalšie práva.

Ako jednotlivé právne normy vznikajú a ako možno zo strany verejnosti ovplyvniť ich podobu?

Informácie sú kyslíkom demokracie. Zistite viac o práve na prístup k informáciám.

Čo robiť v prípade nefunkčnosti, nekonania orgánov obce alebo ich protizákonného konania?

Aké máme možnosti ovplyvniť investičné zámery, ktoré sa pripravujú v našom okolí?

Sloboda slova je zárukou plurality v spoločnosti. Čo ak je niekto za túto slobodu postihovaný?

Ako správne spísať petíciu, kto ju môže podpísať, komu ju doručiť?

Čo robiť, ak úrady nekonali tak ako by mali?

Aké sú vaše práva pri nezákonných zásahoch do týchto zákonom a ústavou chránených práv?

Rôzne typy konaní s dopadom na životné prostredie – od výrubu drevín až po povoľovanie investičných činností.

Všeobecné pravidlá postupu orgánov verejnej moci.

Na aké informácie z oblasti ochrany ovzdušia má verejnosť právo a ako sa môže zapojiť do ochrany ovzdušia?

​​

 

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá VIA IURIS.

Share This