Podporte našu hromadnú pripomienku k novele zákona o ovzduší

Ministerstvo životného prostredia SR predložilo do pripomienkového konania návrh novely zákona o ovzduší, ktorá reaguje na povinnosť implementácie Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/2284/ES o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie.

Dlhodobá nadlimitná úroveň koncentrácie látok znečisťujúcich ovzdušie je hrozbou pre zdravie nás všetkých. Jednou z povinností stanovených implementovanou Smernicou pre Slovenskú republiku je preto prijatie tzv. Národného programu znižovania emisií s cieľom znížiť emisie škodlivých látok do ovzdušia.

V rozpore s cieľmi Smernice však navrhovaná novela neupravuje záväznosť a následnú vymožiteľnosť národného programu. Na základe navrhovaného znenia novely by národný program bol iba formálnym dokumentom bez reálneho dopadu na ovzdušie. Z toho dôvodu navrhujeme, aby bol národný program prijímaný vo forme záväzného dokumentu – vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR.

Zároveň navrhovaná novela nedostatočne upravuje možnosť verejnosti zúčastniť sa na tvorbe národného programu, čo je v rozpore s európskou legislatívou. Navrhujeme preto konkrétny proces, ktorý zabezpečí verejnosti možnosť aktívnej účasti na tvorbe programu.

PODPORTE HROMADNÚ PRIPOMIENKU, ČAS MÁME LEN DO STREDY 28.2.

Autorom je: VIA IURIS, Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy (CEPTA) a Cyklokoalícia preto predkladajú k návrhu novely zákona o ovzduší hromadnú pripomienku.

Share This