Súd rozhodol, že posúdenie vplyvov malej vodnej elektrárne Hronský Beňadik prebehlo v rozpore so zákonom

Krajský súd v Banskej Bystrici dnes zrušil záverečné stanovisko z posúdenia vplyvov Malej vodnej elektrárne Hronský Beňadik  na životné prostredie, kde sa konštatovalo, že posúdený vplyv MVE na životné prostredie nebráni jej povoleniu. Súd zrušil záverečné stanovisko pre jeho nezákonnosť.

Ide o ďalší zo série právnych sporov ohľadom kontroverznej výstavby malých vodných elektrární na rieke Hron. Žalobcami boli v tomto prípade miestni obyvatelia, ktorí spolu s ochranárskymi organizáciami Rieka – združenie na ochranu vodných tokov a Združením Slatinka, napadli na súde proces posudzovania vplyvov na životné prostredie plánovanej elektrárne v Hronskom Beňadiku. 

„Je poburujúce, ak v procese posudzovania vplyvov tejto stavby na životné prostredie nebola zohľadnená ani len skutočnosť, že elektráreň môže negatívne ovplyvniť vládou odsúhlasené chránené územie európskeho významu „Stredný tok Hrona“. Na druhej strane to pekne ukazuje, ako formálne a nedostatočne bolo posudzovanie vplyvov na životné prostredie v prípade tejto MVE realizované,“ konštatovala Martina Paulíková zo Združenia Slatinka.

Nedostatočné posúdenie vplyvov na životné prostredie v prípade MVE Hronský Beňadik kritizuje aj Svetový fond pre ochranu prírody (WWF), ktorý podporil podanie žaloby. „Na slovenských riekach sme postavili už viac ako tisícku rôznych bariér. Najviac je ich práve na Hrone či na Váhu. Ide najmä o MVE, ktoré bránia migrácií rýb a menia charakter rieky z tečúcej vody na stojatú. Prichádzame tak o populácie rýb a vodných organizmov, ktoré boli kedysi pre naše rieky typické. Aj výstavba MVE pri Hronskom Beňadiku môže mať významný negatívny vplyv najmä na prúdomilné ryby, ktoré sú predmetom ochrany v území európskeho významu Stredný tok Hrona. Opomenutie zhodnotenia vplyvov stavby na chránené druhy je porušením európskej Smernice o biotopoch,“ zdôrazňuje Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko. 

Žalobcovia tiež upozornili, že plánovaná malá vodná elektráreň je navrhnutá v rozpore s územným plánom Banskobystrického samosprávneho kraja, a to vzhľadom k rozporu s prioritnou požiadavkou na neznižovanie atraktivity turistickej vodnej cesty na rieke Hron.

Odporcovia výstavby MVE Hronský Beňadik podali súdnu žalobu v spolupráci s právnikmi organizácie VIA IURIS. Tí miestnym občanom  a ochranárom už pomáhajú aj v iných kauzách týkajúcich sa povoľovania malých vodných elektrární na rieke Hron, ako je napr. plánovaná výstavba MVE Iliaš pri Banskej Bystrici či MVE Žiar nad Hronom. „Kompetentné štátne orgány v tomto prípade nepostupovali tak, ako im prikazuje zákon. Nebyť aktívnych občanov a environmentálnych organizácií, ktoré na vec upozornili, realizoval by sa negatívny zásah do prírodného prostredia rieky Hron, na základe nezákonného posúdenia jeho možných vplyvov na životné prostredie. Opäť sa  ukázalo, akú významnú úlohu pri ochrane životného prostredia zohráva aktívna občianska verejnosť,“ povedal Imrich Vozár, právnik združenia VIA IURIS.

Share This