VIA IURIS: Konferencia o kvalitnejšom fungovaní štátnej správy v životnom prostredí

VIA IURIS usporiadala odbornú konferenciu o efektívnejšom výkone štátnej správy na úseku životného prostredia.

Konferencia sa uskutočnila v Banskej Bystrici v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice za účasti zástupcov Ministerstva životného prostredia SR, okresných úradov – odborov starostlivosti o životné prostredie, Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Štátnej ochrany prírody SR ako aj ďalšej odbornej verejnosti.

Na konferencii bola prezentovaná analýza, ktorú spracoval expertný kolektív zložený z právnikov VIA IURIS a vybraných odborníkov. Predmetom analýzy bol rozbor problémov, ktoré bránia lepšiemu výkonu štátnej správy pri ochrane životného prostredia na Slovensku, a to

– Zneužívanie práva pri prístupe k informáciám a v konaní o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a možnosti úradov

– Uplatňovanie princípov zo strany úradov pri predchádzaniu vzniku škôd na životnom prostredí

– Problematická organizácia štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, osobitne vo vzťahu k ochrane prírody a krajiny

V rámci poslednej témy bol tiež prezentovaný návrh nového modelu fungovania štátnej správy ochrany prírody a krajiny, ktorej podstatou by bola transformácia Štátnej ochrany prírody SR na orgán štátnej správy s alternatívou samostatného postavenia súčasných Správ národných parkov.

Ako k tomu uvádza Imrich Vozár, právnik VIA IURIS: „Štátna správa predstavuje chrbtovú kosť štátu. Bez jej kvalitného fungovania nie je možné, aby si výkonná moc dostatočne a efektívne plnila zákonom zverené úlohy. Obzvlášť, ak sa to týka ústavnej povinností štátu chrániť a zveľaďovať životné prostredie, ktoré je na dobrom fungovaní štátnej správy priam existenčne závislé. Pokúsili sme sa preto pomenovať niektoré problémy, ktoré v súčasnosti štátnu správu pri ochrane životného prostredia sužujú a pokúsili sa načrtnúť ich riešenia.“

Analýza, výstupy z konferencie, ako aj podrobný návrh nového usporiadania štátnej správy ochrany prírody by mali predstavovať základ pre ďalšiu odbornú diskusiu na túto tému a budú sprístupnené verejnosti, dotknutým štátnym inštitúciám, ako aj všetkým relevantným politickým stranám.

Zborník z konferencie

                                                       

 

Projekt „Zefektívnenie rozhodovania orgánov štátnej správy pri ochrane životného prostredia“ bol podporený z Operačného programu Efektívna verejná správa a je evidovaný ako NFP314011L986. Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Share This