Okresný úrad v B. Bystrici nerešpektuje rozhodnutie súdu v prípade vodnej elektrárne Iliaš

 Pred niekoľkými týždňami bolo vydané rozhodnutie Okresného úradu v Banskej Bystrici, podľa ktorého výstavbu malej vodnej elektrárne Iliaš pri Banskej Bystrici nebude potrebné posúdiť z hľadiska jej vplyvu na životné prostredie. Úrad vydal rozhodnutie napriek tomu, že Krajský súd v Banskej Bystrici už minulý rok obdobné rozhodnutie z dôvodu jeho nezákonnosti zrušil. Ochranárske združenia Rieka – združenie na ochranu vodných tokov, Združenie Slatinka a miestne združenie Za dôstojnú Radvaň, preto s právnou pomocou združenia VIA IURIS, podali na súd novú žalobu, kde namietajú nové rozhodnutie Okresného úradu v Banskej Bystrici.

„Okresný úrad v tomto prípade postupoval v rozpore s názorom súdu uvedenom v rozsudku z roku 2017 a viaceré pochybenia neodstránil a to napriek tomu, že právny názor súdu je pre úrad záväzný. Navyše, v priebehu času sa zmenila právna úprava a podľa nového právneho stavu už takýto typ elektrární musí povinne podliehať komplexnému posúdeniu vplyvov na životné prostredie. Ani to však úrad vôbec nezobral do úvahy. Nebyť aktívnych občanov a environmentálnych organizácií, bol by tak príslušným úradom umožnený významný zásah do krajiny, bez dôkladného posúdenia jeho možných vplyvov na životné prostredie. Znovu sa tak potvrdzuje, akú významnú úlohu pri ochrane životného prostredia zohráva aktívna občianska verejnosť,“ povedal Imrich Vozár, právnik združenia VIA IURIS.

„Vybudovaním malej vodnej elektrárne by došlo k priečnemu prehradeniu celého toku rieky Hron. To predstavuje významnú zmenu celkového charakteru rieky a veľký zásah do životného prostredia, s negatívnym dopadom napríklad na migráciu rýb. Pri rozhodovaní tiež nebola zohľadnená skutočnosť, že na celom toku Hrona sa uvažuje s výstavbou viacerých vodných elektrární s malými rozostupmi. To predstavuje problém aj pre rozvoj vodnej turistiky. Úrady nebrali do úvahy ani tú skutočnosť, že existujú omnoho prijateľnejšie alternatívy budovania malých vodných elektrární, než v tomto prípade naplánoval investor,“ uviedla Martina Paulíková zo Združenia Slatinka.

Environmentalisti v tejto súvislosti pripomínajú, že plánovaná malá vodná elektráreň nie je v súlade s platným územným plánom mesta Banská Bystrica, ani s územným plánom Banskobystrického samosprávneho kraja.

Share This