Analýza vybraných aspektov fungovania a výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie

Dátum publikácie: 2020
Autor: Mgr. Imrich Vozár a kolektív

Predkladaná analýza je jedným z výstupov projektu „Zefektívnenie rozhodovania orgánov štátnej správy pri ochrane životného prostredia“, ktorý realizuje združenie VIA IURIS a ktorý bol podporený z Operačného programu Efektívna verejná správa. Analýza sa skladá z troch častí, ktoré sa týkajú relatívne samostatných problematík, ktoré však spája celkový cieľ projektu – na základe zistení z analyzovaných problematík by autori analýzy chceli svojimi návrhmi prispieť k zefektívneniu fungovania štátnej správy starostlivosti o životné prostredie.

Autorský kolektív tvoria zástupcovia združenia VIA IURIS, experti z praxe, ako aj akademickej oblasti. Kolektív autorov verí, že sa im touto prácou podarí naplniť deklarovaný cieľ – prispieť k efektívnejšiemu výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie.

Na stiahnutie:

Analýza vybraných aspektov fungovania a výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie (kompletné znenie)

Prvá časť:  Uplatňovanie princípu predbežnej opatrnosti a princípu prevencie pri výkone štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia

Druhá časť: Princíp zákazu zneužitia práva  a jeho uplatnenie pri aplikácii zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Tretia časť: Analýza vybraných aspektov fungovania štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v podmienkach Slovenskej republiky z hľadiska jej vývoja

Legislatívny zámer: „Reforma štátnej správy ochrany prírody a krajiny“

 

Share This