O rozšírení ťažby bentonitu v Kremnických vrchoch bude rozhodovať súd

Pozitívne stanovisko Ministerstva životného prostredia SR k plánovanému masívnemu rozšíreniu ťažby bentonitu v Kremnických vrchoch, pri obciach Lutila a Stará Kremnička, v okrese Žiar nad Hronom, bude posudzovať súd. Plán investora rozšíriť existujúce povrchové lomy z dnešných 7 na 21 hektárov vyvolal v dotknutom regióne veľkú vlnu odporu. Žalobu proti kladnému rozhodnutiu MŽP SR v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie podal miestny aktivista a zároveň poslanec obecného zastupiteľstva obce Lutila s pomocou združenia VIA IURIS.

„Sme presvedčení, že proces posudzovania vplyvov na životné prostredie neprebehol v súlade so zákonom. Nie je totiž možné hodnotiť vplyv navrhovanej činnosti na životné prostredie, ak v správe o hodnotení absentujú údaje o živej prírode v dotknutom území. Pri posudzovaní vplyvov sa tiež vôbec nezobralo do úvahy, že sa v blízkom okolí nachádza množstvo iných aktívnych lomov. Zákon pritom jasne vyžaduje posúdenie všetkých kumulatívnych vplyvov v dotknutom území,“ konštatoval Imrich Vozár, právnik VIA IURIS.

Proti plánovanému rozšíreniu ťažby bentonitu sa v petícii vyjadrilo viac ako 1100 miestnych obyvateľov. Na základe negatívnych skúsenosti s existujúcimi lomami v regióne sa odporcovia ťažby obávajú najmä ďalšieho nárastu hluku a prašnosti, zhoršenia kvality vôd, zvýšenej dopravy, ako aj celkovej devastácie prírodného prostredia povrchovou ťažbou.

„Ďalším dôvodom žaloby na súd je, že dokumentácia z posúdenia vplyvov na životné prostredie, ktorá by mala byť objektívnym podkladom pre rozhodnutie, bola spracovaná spoločnosťou, ktorá zároveň bude vyťažený bentonit spracovávať. Ide o jednoznačný konflikt záujmov. Je zarážajúce, že ministerstvo tejto skutočnosti nevenovalo žiadnu pozornosť,“ dodal Vozár.

Zaujímavosťou predmetnej žaloby je aj to, že je podaná podľa tzv. nového správneho súdneho poriadku, vďaka ktorému si verejnosť môže efektívnejšie uplatňovať svoje právo na súdnu ochranu životného prostredia. Ide o pomerne novú legislatívnu normu, o ktorej prijatie sa združenie VIA IURIS usilovalo niekoľko rokov.

Share This