Ťažba zlata na Podpoľaní

TRVANIE KAUZY: od 2011 (živá)

Problém
Podpoľanie nad zlato
Cyperská spoločnosť Eastern Mediterranean Resources – Slovakia, s.r.o., podala návrh na povolenie na ťažbu zlata v lokalite Biely vrch pri Detve. Ťažbu chcela realizovať v otvorenej povrchovej bani a z vyťaženej rudy získavať zlato metódou kyanidového lúhovania. Tento spôsob ťažby zlata odmietol aj Európsky parlament. Kyanid je vysoko toxická chemická látka a podľa rámcovej smernice o vode je jednou z hlavných znečisťujúcich látok. Kyanid môže mať katastrofálne a nezvratné následky na ľudské zdravie a životné prostredie, a teda aj na biodiverzitu. Obyvatelia Detvy a okolitých obcí, zastúpení združením Podpoľanie nad zlato, majú vážne obavy z ťažby a aktívne vystupujú proti zámeru ťažby zlata v tejto lokalite. Najskôr sa však museli vysporiadať s tým, aby s nimi banské úrady vôbec konali ako s účastníkom konania.

Po masívnych občianskych protestoch cyperská firma vzdala svoj úmysel ťažiť zlato, avšak v konaniach pokračovali jej právni nástupcovia. Išlo o firmy MNG Slovakia, s.r.o., ktorá sa v priebehu konaní zlúčila s firmou BPP House, s.r.o., tá sa následne zlúčila s firmou A1 RE, s.r.o., ktorá sa v závere konania zlúčila s firmou Mining Gold, s.r.o.. Všetky tieto spoločnosti pritom sídlili na rovnakej adrese.

Miliónov ton kyanidom prepláchnutej horniny za 10 rokov

Metrov hlboký lom

Metrov vysoká skládka horniny

Havárií s únikom kyanidu na svete za posledných 30 rokov

Len 1 gram
zlata sa vyťaží z tony horniny
Vyťažená hornina
51 Titanicov za rok
Výsledok kauzy
Podpoľanie nad zlato
Súdy rozhodli, že Podpoľanie nad zlato má postavenie účastníka v konaniach podľa banského zákona. V septembri 2014 parlament schválil novelu banského zákona, ktorou sa zakazuje používať kyanidové lúhovanie pri úprave alebo zušľachťovaní nerastov. V roku 2017 bolo vydané rozhodnutie o zastavení konania z dôvodu, že právni nástupcovia pôvodného navrhovateľa nespĺňajú podmienky na to, aby mohli žiadať o povolenie na ťažbu. Toto rozhodnutie investor napadol na súde, avšak v októbri 2018 Krajský súd v Banskej Bystrici túto žalobu zamietol. Ťažba zlata teda povolená nebola.
Dosiahnutý precedens
Podpoľanie nad zlato
Súdy rozhodli, že bez ohľadu na faktické znenie slovenských zákonov, tieto treba vykladať v duchu Aarhuského dohovoru a tak, aby bol dodržaný zmysel tohto dohovoru a aby nebol aplikovaný len formalisticky.

V konkrétnom prípade to znamená, že banské úrady musia umožniť občianskemu združeniu byť účastníkom konania o určení dobývacieho priestoru. Súd tiež konštatoval, že vnútroštátne procesné predpisy nemôžu byť v konaniach upravené takým spôsobom, ktorý by prakticky znemožňoval alebo nadmerne sťažoval výkon práv zaručených komunitárnym právom. Najvyšší súd potom konštatoval, že neexistuje dôvod, aby bolo rozhodnutie o určení dobývacieho priestoru vylúčené z okruhu konaní týkajúcich sa životného prostredia.

Časová os
Podpoľanie nad zlato
2008
Cyperská spoločnosť publikuje výsledky geologického prieskumu výskytu zlata v lokalite Biely vrch
2011
Začalo sa konanie o určenie dobývacieho priestoru Detva, banské úrady rozhodli, že Podpoľanie nad zlato nie je účastníkom tohto konania
2011
Podpoľanie nad zlato sa v spolupráci s právnikmi VIA IURIS odvoláva a neskôr podáva žalobu na súd
2012
Krajský súd v Banskej Bystrici vyhovel žalobe a rozhodol, že verejnosť má právo podieľať sa na rozhodovaní o ťažbe zlata z pozície účastníka konania
2012
Hlavný banský úrad sa odvolal proti rozsudku
2012
Banský úrad vydal rozhodnutie, ktorým určil dobývací priestor Detva, Podpoľanie nad zlato sa proti tomuto rozhodnutiu odvolalo, hoci ho úrady stále ignorovali
2013
Najvyšší súd SR potvrdzuje rozhodnutie krajského súdu o tom, že Podpoľanie nad zlato má byť účastníkom konania o určení dobývacieho priestoru
2013
Hlavný banský úrad zrušil rozhodnutie o určení dobývacieho priestoru
2013
Obvodný banský úrad prerušil konanie o určení dobývacieho priestoru do konca roku 2016
2014
Parlament schválil novelu banského zákona, ktorou sa zakazuje používať kyanidové lúhovanie pri úprave alebo zušľachťovaní nerastov
2016
Krajský súd v Banskej Bystrici zrušil rozhodnutie o prerušení konania a prikázal banským úradom v konaní vo veci konať a rozhodnúť
2016
Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici vydal rozhodnutie, v ktorom zamietol návrh na určenie dobývacieho priestoru na ťažbu zlata
2017
Hlavný banský úrad na základe podaného odvolania zrušil rozhodnutie Obvodného banského úradu a prikázal mu v konaní opätovne konať a rozhodnúť
2017
Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici zastavil konanie o určení dobývacieho priestoru na ťažbu zlata z dôvodu, že navrhovateľ prestal spĺňať podmienky na to, aby mohol žiadať o vydanie povolenia na ťažbu. Tento názor potvrdil aj Hlavný banský úrad
2018
Krajský súd v Banskej Bystrici zamietol žalobu, ktorou investor namietal rozhodnutie banských úradov o zastavení konania. Rozhodnutie o zastavení konania tak nadobudlo právoplatnosť

Share This