Najvyšší súd zvrátil rozhodovanie o malej vodnej elektrárni v Iliaši

V Banskej Bystrici, časť Iliaš, chce investor stavať ďalšiu malú vodnú elektráreň na Hrone. Výstavba elektrárne by bola v rozpore s platným územným plánom mesta, navyše úrady vôbec neposudzovali jej vplyvy na životné prostredie. Ochranárske združenia spolu s miestnymi obyvateľmi s pomocou VIA IURIS preto podali žalobu na súd.

Krajský súd v Banskej Bystrici sa však žalobou odmietol zaoberať. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že súdy nepreskúmavajú rozhodnutia zo zisťovacieho konania, pretože tie nemajú priamy dopad na práva ľudí. V zisťovacom konaní sa rozhoduje o tom, či sa bude posudzovať vplyv plánovanej činnosti na životné prostredie.

Minulý týždeň však Najvyšší súd toto rozhodnutie Krajského súdu zrušil a jeho argumentácia je významná aj pre verejnosť. Súd uviedol, že toto úradné rozhodnutie sa týka práva ľudí na priaznivé životné prostredie a práva na včasné informovanie o životnom prostredí, ktoré prináležia každému. Krajský súd preto musí vo veci rozhodovať znova a rešpektovať pri tom názor Najvyššieho súdu.

Malá vodná elektráreň v Iliaši by prehradila rieku Hron. Z tečúcej vody by sa stala stojatá, čo by zhoršilo podmienky pre život vodných živočíchov ako aj pre vodnú turistiku, ktorá sa na Hrone významne rozvíja. Navyše na 30 km úseku Hrona, kam spadá aj Iliaš, sa uvažuje s výstavbou viacerých malých vodných elektrární. Úrady nebrali do úvahy, že existujú omnoho prijateľnejšie alternatívy budovania malých vodných elektrární, než naplánoval investor. Elektráreň je navyše v rozpore s platným územným plánom mesta Banská Bystrica.

VIA IURIS dlhodobo pomáha ľuďom pri ochrane životného prostredia. „Sme presvedčení, že najdôležitejšími obhajcami životného prostredia tejto krajiny sú jej obyvatelia, ktorí v tejto krajine žijú a majú ju radi. Vzhľadom k tomu, že nejde o ich súkromný záujem, ale o ochranu záujmu verejného, považujeme za dôležité ich podporiť,“ uvádza k tomu Imrich Vozár, právnik, ktorý so združením VIA IURIS spolupracuje. Elektráreň v Iliaši je živým príkladom problému masívneho budovania malých vodných elektrární na slovenských riekach. Proti ich výstavbe sa po celom Slovensku postavila koalícia miestnych obyvateľov, ochranárov, rybárov, poľovníkov, či vodákov, ktorých spojilo jedno – snaha chrániť krajinu, v ktorej žijú a nedopustiť jej deštrukciu, v čom im pomáha aj VIA IURIS.

Share This