Napadli sme proces schvaľovania novely diaľničného zákona

Organizácia VIA IURIS podala na Ústavný súd SR ústavnú sťažnosť, v ktorej namieta porušenie práv občanov pri schvaľovaní novely zákona o mimoriadnych opatreniach pri výstavbe diaľnic. K porušeniu práv občanov, konkrétne petičného práva a práva na priamu účasť na správe vecí verejných, malo podľa VIA IURIS dôjsť tým, že predmetná novela zákona bola v máji 2017 vládou a parlamentom schválená bez medzirezortného pripomienkového konania a teda aj bez účasti verejnosti.

„Vynechanie medzirezortného pripomienkového konania je možné naozaj len vo výnimočných prípadoch, ktoré by mali byť podľa zákona riadne odôvodnené. V schválenom materiáli nebolo možné nájsť žiadny dôvod, ktorý by takýto špeciálny postup umožňoval. Sme teda presvedčení, že ústavou garantované práva verejnosti boli porušené svojvoľným konaním zo strany ministerstva dopravy a vlády. Snaha o urýchlenie výstavby diaľnic je legitímna, avšak nie za cenu protizákonného obmedzovania práv verejnosti,“ konštatoval právnik VIA IURIS Imrich Vozár. Ako dodal, na rovnaký problém upozornil poslancov NR SR aj prezident Kiska, ktorý spornú novelu vetoval. Poslanci však jeho veto v opakovanom hlasovaní prelomili.

Celý legislatívny proces schvaľovania tejto významnej právnej normy, ktorá sa môže významne dotknúť vlastníckych práv občanov, od jej zverejnenia až po jej schválenie v parlamente, trval iba 9 dní. V štandardnom legislatívnom procese, ktorého súčasťou je aj medzirezortné pripomienkové konanie, by sa k návrhu novely mohli vyjadriť napr. iné dotknuté ministerstvá, legislatívna rada vlády, generálna prokuratúra a v neposlednom rade aj zástupcovia odbornej verejnosti. To sa však v tomto prípade nestalo.

Sporný pritom v tomto prípade nie je len zrýchlený proces, ktorým bol zákon schválený, ale aj viacero konkrétnych bodov zákona. Niektoré ustanovenia, týkajúce sa vylúčenia odkladného účinku žaloby na rozhodnutia povoľujúce výstavbu diaľnic, sú v rozpore s medzinárodným Aarhuským dohovorom, ako aj právom EÚ. Skupina opozičných poslancov tiež ústavnosť tejto novely po obsahovej stránke napadla na Ústavnom súde SR.

„Všetkým sporným obsahovým i procesným problémom sa dalo predísť, ak by schváleniu predmetného zákona predchádzalo štandardné pripomienkové konanie a otvorená diskusia za účasti všetkých zúčastnených strán. Podaním ústavnej sťažnosti usilujme o to, aby ústavný súd vyslovil, že naše ústavou garantované práva boli porušené a aby si ministerstvá a vláda uvedomili, že nesmú svojvoľne zneužívať svoje postavenie v legislatívnom procese,“konštatoval právnik VIA IURIS Imrich Vozár.

Projekt Demokratická alternatíva je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah je výlučne zodpovedná VIA IURIS.

Share This