OZ Triblavina na súde napadlo rozhodnutie MŽP SR v kauze križovatka Triblavina

Občianske združenie Triblavina napadlo na Krajskom súde v Bratislave rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR, ktoré potvrdilo, že nie je potrebné posudzovať vplyv zmeny križovatky Triblavina na životné prostredie. Táto zmena križovatky pritom zásadne mení riešenie celej diaľnice D1 z variantu 3-pruhovej diaľnice s 2-pruhovými kolektormi na variant 4-pruhovej diaľnice D1 bez kolektorov. Národná diaľničná spoločnosť tak na základe tohto rozhodnutia MŽP SR mohla požiadať o vydanie stavebného povolenia na zásadnú zmenu. Podľa obyvateľov dotknutých obcí je neprijateľné, aby sa významná konštrukčná zmena projektu kľúčovej dopravnej infraštruktúry celoštátneho významu, s dopadom na tisíce obyvateľov, ekonomiku a životné prostredie, uskutočnila bez zákonom vyžadovaného procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

„Rozhodnutie MŽP SR, ktoré nevyžaduje samostatné posúdenie vplyvu zmeny stavby na životné prostredie, napadlo OZ Triblavina z dvoch hlavných dôvodov. Prvým dôvodom je, že ide rozsahom o tak významnú zmenu, že je nutné ju považovať za samostatnú stavbu. Preto musí byť posúdený jej vplyv na životné prostredie. Ide totiž o zmenu koncepcie dopravy celého regiónu, ako aj o zmenu organizácie výstavby diaľnice D1. Navyše v pôvodnom posudzovaní vplyvov nebol variant 4-pruhovej diaľnice vôbec v hre. Žalobou zároveň poukazujeme na to, že navrhovaná zmena stavby je v rozpore s Územným plánom Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý počíta s výstavbou kolektorov a nie technickým riešením, ktoré dnes presadzuje NDS,“ povedala Mgr. Kristína Babiaková, advokátka VIA IURIS, ktorá zastupuje OZ Triblavina.

OZ Triblavina už v súvislosti so zmenou projektu a procesom zmeny stavby pred dokončením podala podnet aj na Generálnu prokuratúru SR a tiež podala pripomienky k už prebiehajúcemu povoľovaniu zmeny stavby pred dokončením.

„K tejto stavbe sme predložili zásadné námietky k nesúladu stavby s územným rozhodnutím, s územným plánom obcí, územným plánom kraja ako aj nesúladu s podmienkami z posudzovania vplyvov na životné prostredie. Takouto zmenou by sa narušila schválená koncepcia dopravy v regióne. Naďalej tiež upozorňujeme, že stavba je v rozpore aj so zákonom o verejnom obstarávaní, keďže výherca súťaže vyhral súťaž na úplne inú stavbu, akú má stavať,“ konštatovala dopravná inžinierka Tatiana Kratochvílová z OZ Triblavina.

Share This