Novela zákona o ochrane prírody: ochranári rokovali s MŽP SR o pripomienkach, ktoré podporilo takmer 30000 ľudí

V piatok sa na Ministerstve životného prostredia SR uskutočnilo rozporové rokovanie k hromadnej pripomienke environmentálnych organizácií Inštitút pre ochranu prírody, WWF Slovensko, BROZ, SOS/BirdLife, VIA IURIS a iniciatívy MY SME LES k novele zákona o ochrane prírody a krajiny. Ide o pripomienku, ktorú podporilo takmer 30 000 ľudí.

„Samotné návrhy Ministerstva životného prostredia SR v novele vnímame v mnohých ohľadoch ako posun vpred. Napriek tomu sme považovali za nesmierne dôležité sa k novelizácii zákona o ochrane prírody vyjadriť a navrhnúť ďalšie riešenia, ktoré zlepšia návrhy Ministerstva životného prostredia SR. Sme radi, že vďaka našej pripomienke bude v zákone uvedené, že ochrana prírody je verejným záujmom,“ uviedol Imrich Vozár, právnik VIA IURIS.

Hoci viaceré dôležité otázky týkajúce sa návrhu novely ostávajú ešte otvorené, vzhľadom k neukončeným rokovaniam s ostatnými subjektmi, už teraz je zrejmé, že novela by mohla priniesť významné posilnenie ochrany prírody na Slovensku. Aj vďaka hromadnej pripomienke sa v novele zákona ustanovuje lepšia ochrana chránených biotopov v prípade ťažby dreva, prísnejšia regulácia zásahov do vodných tokov, či dôslednejšia ochrana drevín pred výrubom. Je potrebné vyzdvihnúť aj posilnenie postavenia štátnej ochrany prírody v prípade kontroly náhodnej ťažby, ktorá má v súčasnosti významný negatívny vplyv na chránené druhy živočíchov a je aj verejnosťou vnímaná ako vypuklý problém zle spravovaných chránených území.

Napriek tomu je potrebné tiež uviesť, že ochrana prírody na Slovensku v súčasnosti existuje do veľkej miery iba na papieri a to, či to táto novela, v prípade jej schválenia zmení, ukáže až prax. Deklarovaná ochota Ministerstva životného prostredia SR zmeniť tento stav je negovaná napr. tým, že v aktuálnom volebnom období bolo vyhlásených iba zopár prísne chránených území. Rovnako aktuálne konanie Európskej komisie vo vzťahu k porušeniu povinností Slovenskej republiky týkajúcich sa ochrany hlucháňa hôrneho je v tomto ohľade varujúce.     

„Jednou z problematických vecí, ktoré novela zákona napriek našej pripomienke nerieši, je aj reálne uplatňovanie tzv. primeraného posúdenia vplyvov plánov a projektov na územia európskeho významu. Takéto posúdenie musí predchádzať povoleniu akejkoľvek činnosti, ktorá priamo nesúvisí s ochranou daného územia, vrátane hospodárenia v lese či rozhodnutia o náhodnej ťažbe. Na Slovensku to však v súčasnosti neplatí, na čo upozornila aj Európska komisia. Dané posúdenie sa totiž v súčasnosti uplatňuje iba ako súčasť procesu EIA, čo sa však ukazuje ako neúčinné a neefektívne,“ uvádza na záver Milan Janák z WWF Slovensko.

Share This