Nová skládka odpadov Pezinok

TRVANIE KAUZY: 1999 – 2013 (ukončená)

Problém
Pezinská skládka
V meste mala napriek nesúhlasu ľudí a samosprávy vyrásť obrovská, nová skládka odpadu. Štátne orgány obchádzali záväzné predpisy a utajovali výsledky svojho rozhodovania. Kompetentní ignorovali petície a masové protesty a v niektorých konaniach účasť Pezinčanov dokonca celkom vylúčili. Zneužívali moc, tolerovali nezákonnú výstavbu a prevádzku starej skládky.

%

Pezinčanov nesúhlasí so skládkou

Ľudí zapojených do konaní

Verejných protestov

Osobností podporilo Pezinčanov

Rozloha
12 futbalových ihrísk
Objem
730 000 m3 odpadu
Hĺbka
4-poschodový panelák
Najbližší dom
280 m
Výsledok kauzy
Pezinská skládka
Nová skládka odpadov je zatvorená, nemôže sa na ňu ukladať odpad. Povolenia na skládku boli zrušené.
Dosiahnutý precedens
Pezinská skládka
V kauze rozhodoval Súdny dvor EÚ. Podľa jeho rozhodnutia, ktoré je záväzné pre všetky krajiny EÚ:

– všeobecné súdy nemajú prihliadnuť na právny názor Ústavného súdu, ak sa tento názor zdá byť v rozpore s právom EÚ, zároveň sú povinné obrátiť sa na Súdny dvor EÚ s prejudiciálnymi otázkami,

– ochrana obchodného tajomstva nie je dôvod na utajovanie rozhodnutí štátnych orgánov,– ľudia majú mať prístup k dôležitým informáciám už na začiatku konania, aby ich účasť mohla byť účinná,

– dotknutá verejnosť musí mať vytvorenú príležitosť žiadať predbežné opatrenia, vďaka ktorým sa dočasne odloží výkon alebo uplatňovanie povolenia, až kým sa vydá konečné rozhodnutie,

– rozhodnutie vnútroštátneho súdu, ktorým sa zrušuje povolenie vydané v rozpore so smernicami EÚ, nemôže samo osebe predstavovať nedôvodný zásah do vlastníckeho práva prevádzkovateľa.

Časová os
Pezinská skládka
1999
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) na skládku odpadov v tzv. Novej jame v Pezinku
September 2002
Ekologická skládka, a.s. žiada o vydanie územného rozhodnutia – umiestnenie novej skládky v území
November 2002
Mesto Pezinok nepovolilo umiestnenie skládky v tzv. Novej jame
Máj 2007
Krajský úrad vydáva územné rozhodnutie na skládku napriek tomu, že to územný plán Pezinka zakazuje
Január 2008
Inšpektorát životného prostredia v Bratislave vydal prvostupňové povolenie Ekologickej skládke, a.s. na budovanie novej skládky
Február 2008
Prvá masová demonštrácia viac ako 6 000 Pezinčanov proti skládke
Máj 2008
Skládka sa začala nelegálne, teda bez stavebného povolenia stavať, Pezinčania demonštrujú pred Úradom vlády, opakovane rokujú s parlamentným výborom
August 2008
Inšpekcia životného prostredia, ústredie, zamietla odvolanie Pezinčanov a vydala povolenie na skládku
September 2008
Pezinčania sa obrátili na súd a žiadajú zrušenie povolenia na skládku pre nezákonnosť, zároveň žiadajú Ministerstvo životného prostredia SR aby zastavilo prevádzkovanie skládky
November 2008
Trojtýždňová protestná občianska štafeta pred Ministerstvom životného prostredia, s podporou známych osobností
Február 2009
Masívna erózia pôdy na stavenisku, Inšpekcia životného prostredia napriek poškodeným stavebným objektom skládku kolauduje
Máj 2009
Najvyšší súd ruší všetky povolenia súvisiace s novou skládkou a vec vrátil Inšpekcii na ďalšie konanie
Október 2009
Ústavný súd odkladá vykonateľnosť rozsudku Najvyššieho súdu, Ekologická skládka, a.s. začína zavážať skládku odpadom
Január 2010
Pezinčania informujú Európsky parlament o aktuálnom dianí v kauze
Apríl 2010
Pezinčania demonštrujú pred Ústavným súdom
August 2011
Výbor Národnej rady preveruje postup Generálnej prokuratúry SR v kauze
Január 2012
Súdny dvor EÚ pojednáva o kauze Pezinská skládka
Január 2013
Súdny dvor EÚ rozhoduje v prospech Pezinčanov
Máj 2013
Najvyšší súd definitívne ruší povolenie na novú skládku odpadov v Pezinku

Share This