Prokuratúra nepodá žalobu proti nezákonne schválenému územnému plánu Banskej Bystrice

Krajská prokuratúra sa rozhodla nepodať žalobu na preskúmanie zákonnosti schválenia územného plánu v Banskej Bystrici, hoci pôvodne namietala, že tento proces bol nezákonný. Bezdôvodne rezignovala na svoje zákonné poslanie, ktorým je dohľad nad zákonnosťou postupov orgánov verejnej správy a Banskej Bystrici tak stále hrozia kontroverzné stavby a zahusťovanie sídlisk.

Mesto Banská Bystrica schválilo pred niekoľkými mesiacmi svoj nový územný plán, ktorý umožňuje napríklad výstavbu pri pamätníku SNP alebo stavieb v blízkosti banskobystrickej kalvárie neďaleko vrchu Urpín. Územný plán predpokladá aj zahusťovanie sídlisk umiestnením nových stavebných objektov na úkor zelene, či budovanie malých vodných elektrární na rieke Hron v katastri mesta. Vzhľadom k tomu, že ide o stavebné zámery, voči ktorým dlhodobo protestuje banskobystrická verejnosť, VIA IURIS podala podnet na prokuratúru, ktorý podporilo viac ako 300 obyvateľov Banskej Bystrice.

Ako uvádza advokátka Eva Kováčechová z VIA IURIS: „V podnete sme uviedli viacero dôvodov nezákonnosti územného plánu. Bol schválený v rozpore so zadaním, v rozpore s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou, niektoré akceptované pripomienky verejnosti neboli do jeho znenia zapracované a funkčné využitie plôch bolo nezákonne menené potom, ako prebehlo verejné prerokovanie územného plánu. Navyše, sme presvedčení, že okresný úrad pri dohľade nad prípravou územného plánu prekročil svoje právomoci.“

Podnet smeroval proti postupu mesta a ním schválenému územnému plánu, ako aj proti postupu Okresného úradu v Banskej Bystrici, ktorý nad procesom obstarávania územného plánu dohliadal a vydal k nemu súhlasné stanovisko. Krajská prokuratúra sa s naším podnetom stotožnila a vydala protest proti súhlasnému stanovisku okresného úradu, keďže proces obstarania a schválenia územného plánu považovala za nezákonný. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR však protest zamietlo a prokuratúra tak mohla podať žalobu na súd, ktorý jediný môže v tomto štádiu konštatovať nezákonnosť územného plánu. Prokuratúra žalobu nepodala, hoci dôvody, pre ktorá podala protest, sa nezmenili.

VIA IURIS dlhodobo podporuje aktívnych ľudí, ktorým záleží na mieste, kde žijú a ktoré majú radi, a preto iniciovala aj podnet na prokuratúru. Okrem žaloby, ktorú môže podať len prokurátor, však v súčasnosti už neexistujú žiadne ďalšie právne možnosti na súdne preskúmanie územného plánu.

Právnik Imrich Vozár z VIA IURIS dodáva: „Opätovne sa ukázalo, že nie vždy je možné spoľahnúť sa na orgány, ktoré majú chrániť práva a dohliadať nad dodržiavaním zákonov. Táto situácia sa však v prípade súdneho prieskumu zákonnosti schválených územných plánov od júla tohto roku zmení. Do účinnosti vstúpi nový súdny správny poriadok, ktorý priamo verejnosti umožňuje podať na súde žalobu proti nezákonnému územnému plánu. Nebude tak už potrebné spoliehať sa na prokuratúru.“

Share This