Lom Ludrová

TRVANIE KAUZY: od 2013 do 2016 (ukončená)

Problém
Lom Ludrová
Investor plánoval rozšíriť existujúci lom na ťažbu štrkov pri obci Ludrová neďaleko Ružomberka. Ak by k tomuto rozšíreniu došlo, hrozilo by zničenie vzácnych chránených druhov rastlín a biotopov európskeho významu a aj obyvatelia obce by trpeli zvýšenou prašnosťou, hlukom a pohybom nákladných áut. Možný negatívny dopad na životné prostredie však Okresný úrad v Ružomberku nepovažoval za natoľko podstatné, aby v zisťovacom konaní nariadil posúdenie vplyvov rozšírenia lomu na životné prostredie. Rozhodnutie Okresného úradu o tom, že navrhnuté rozširovanie lomu nepodlieha procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), na základe podanej žaloby Krajský súd v Žiline zrušil. Žalobcom bol Inštitút pre ochranu prírody v pozícii dotknutej verejnosti.

Chránených biotopov ohrozených lomom

Spoločenská hodnota týchto biotopov

Výsledok kauzy
Lom Ludrová
Lom sa zatiaľ nemôže rozširovať. Rozšírením lomu by sa zničilo viacero chránených druhov rastlín ako napríklad poniklec slovenský, hmyzovník muchovitý, vstavač počerný letný, kruštík tmavočervený, či päťprstnica obyčajná.
Dosiahnutý precedens
Lom Ludrová

Kauza pomohla zmeniť rozhodovaciu prax súdov, ktorá sa v minulosti k prieskumu rozhodnutí z tzv. zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie stavala negatívne, keďže takéto rozhodnutie bolo považované za rozhodnutie predbežnej a procesnej povahy. Vďaka tejto kauze sa podarilo dosiahnuť, že zákonnosť takéhoto typu rozhodnutí je preskúmateľná súdom. Súdy uznali že takýmto rozhodnutím môže dôjsť k dotknutiu práva na priaznivé životné prostredie.

Časová os
Lom Ludrová
2013
Prebehlo zisťovacie konanie a bolo vydané rozhodnutie, že rozšírenie lomu pri obci Ludrová nemusí byť pred jej povolením posúdená z hľadiska vplyvov na životné prostredie
2014
Podaná žaloba na súd
2014
Krajský súd v Žiline konanie zastavuje z procesných dôvodov
2014
Proti rozhodnutiu krajského súdu sa odvolávame
2015
Najvyšší súd ruší rozhodnutie krajského súdu
2016
Krajský súd v Žiline potvrdzuje našu žalobu a napadnuté rozhodnutie ruší

Share This