Správny súdny poriadok posilňuje práva verejnosti pri ochrane životného prostredia

Dnes nadobúdajú účinnosť nové kódexy upravujúce postup v konaní pred súdmi, vrátane nového správneho súdneho poriadku. VIA IURIS sa aktívne zapájalo do jeho prípravy a dosiahlo, že v tomto novom kódexe sa významne rozširujú práva verejnosti pri ochrane životného prostredia. Nové kódexy navyše zvyšujú požiadavky na kvalitu odôvodnení súdnych rozhodnutí.

Veľké negatívne zásahy do životného prostredia sa často dejú na základe nezákonných rozhodnutí úradov. Takéto rozhodnutia je potom možné zmeniť, resp. zrušiť len súdnou cestou. Žalobcami v takýchto prípadoch bývajú často iba miestni obyvatelia dotknutých obcí či ochranári. Príkladom sú mnohé známe kauzy ako je napr. Pezinská skládka, snaha o ťažbu zlata neďaleko Detvy, nezákonná ťažba dreva v prírodnej rezervácii Smrekovica, alebo výstavba malých vodných elektrární na slovenských riekach. Až vďaka rozhodnutiam súdov v týchto prípadoch došlo k zastaveniu poškodzovania životného prostredia, či zmene nezákonného postoja úradov. Preto VIA IURIS dlhodobo presadzuje čo najširší prístup verejnosti k súdnemu konaniu najmä v súvislosti s ochranou životného prostredia.

Z tohto hľadiska je správny súdny poriadok mimoriadne dôležitý. Upravuje totiž postup konania pred súdom, ak je žalobou napadnuté nezákonné rozhodnutie úradu. Ako uvádza Imrich Vozár, právnik spolupracujúci s VIA IURIS: „Verejnosť bude mať po novom jednoznačne garantovaný prístup k súdu vo veciach ochrany životného prostredia. V porovnaní s doterajší stavom sa navyše možnosti verejnosti významne zvyšujú – súd totiž na základe žaloby podanej zástupcom verejnosti bude môcť preskúmavať všetky úradné rozhodnutia i opatrenia, schválené územné plány obcí, či nezákonnú nečinnosť úradov – a to v prípadoch, ak nezákonným konaním úradov bude hroziť poškodenie životného prostredia.“

Za významné zlepšenie VIA IURIS považuje aj skutočnosť, že nový Správny súdny poriadok, ako aj nový Civilný sporový poriadok obsahuje ustanovenia, ktoré upravujú požiadavky na obsah a kvalitu odôvodnenia súdnych rozhodnutí. V doterajšej praxi je nedostatočnosť odôvodnenia jedným z najčastejších dôvodov rušenia rozhodnutí súdov druhostupňovými súdmi, alebo Ústavným súdom SR a je preto potešiteľné, že tvorcovia návrhov sa rozhodli na túto negatívnu prax reagovať a reflektovali na pripomienky VIA IURIS.

Od 1.júla 2016 sa začnú nové procesné kódexy uplatňovať v praxi. „Až od tohto dátumu sa začne ukazovať, či nová právna úprava prispeje k tomu, čo od nej očakávame – k zlepšenej ochrane životného prostredia a k zvýšeniu kvality odôvodnení súdnych rozhodnutí,“ uzatvára Vozár.

Share This