O vplyve lomu pri Ludrovej sa bude rozhodovať znova

Úrady musia znova prehodnotiť, či je pre rozšírenie lomu pri Ludrovej potrebné posudzovať jeho vplyv na životné prostredie. Rozhodol tak Krajský súd v Žiline, ktorý dal za pravdu Inštitútu pre ochranu prírody. Právnu pomoc inštitútu, vrátane zastupovania na súde, zabezpečila VIA IURIS.

Investor plánuje rozšíriť existujúci lom na ťažbu štrkov pri obci Ludrová neďaleko Ružomberka. Ak by k tomuto rozšíreniu došlo, hrozilo by zničenie vzácnych chránených druhov rastlín a biotopov európskeho významu a aj obyvatelia obce by trpeli zvýšenou prašnosťou, hlukom a pohybom nákladných áut. Možný negatívny dopad na životné prostredie však Okresný úrad v Ružomberku nepovažoval za natoľko podstatnú skutočnosť, aby v zisťovacom konaní nariadil posúdenie vplyvov rozšírenia lomu na životné prostredie. Práve rozhodnutie Okresného úradu o tom, že navrhnuté rozširovanie lomu nepodlieha procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), minulý týždeň krajský súd v Žiline zrušil.

Ako uvádza Marián Jasík, riaditeľ Inštitútu pre ochranu prírody: „Inštitút sa aktívne zúčastnil zisťovacieho konania, pričom sme v jeho priebehu poukazovali na negatíva týkajúce sa dopadu na životné prostredie, ktoré v súvislosti s rozširovaním lomu nastanú. Zároveň sme poukazovali na to, že v zámere na rozšírenie lomu sa nachádzajú zavádzajúce a nepravdivé skutočnosti, ktoré význam dopadov na životné prostredie skresľujú alebo opomínajú. Súd dal našim tvrdeniam za pravdu.“

Aj v tomto prípade bolo nesmierne dôležité, že sa verejnosť aktívne zapojila do konaní, v ktorých hrozí poškodenie životného prostredia. Ak by Inštitút pre ochranu prírody s pomocou VIA IURIS nepoukázal na pochybenia úradu, došlo by k nezákonnému zásahu do životného prostredia. „Opätovne sa ukázalo, že najlepšími obhajcami životného prostredia sú ľudia, ktorí majú radi krajinu, v ktorej žijú a záleží im na zdravom životnom prostredí. Títo ľudia už v súčasnosti majú účinné nástroje, ako svoju krajinu chrániť. Stačí ich len využívať,“ hovorí Imrich Vozár z VIA IURIS.

Krajský súd uznal takmer všetky dôvody, ktoré ochranári v žalobe uviedli. Okresný úrad v Ružomberku podľa neho svoje rozhodnutie nedostatočne odôvodnil a nijakým spôsobom sa nevysporiadal so stanoviskom Inštitútu pre ochranu prírody, ako aj inými nesúhlasnými stanoviskami dotknutých orgánov. Krajský súd zároveň uviedol, že žalovaný úrad nedostatočne zistil skutkový stav a pri svojom rozhodovaní vychádzal z nepresných údajov.

Share This