Vodné dielo Slatinka

TRVANIE KAUZY: od 1995 (živá)

Problém
Vodné dielo Slatinka
Od roku 1956 štát uvažuje o výstavbe vodného diela Slatinka (VD Slatinka). Dôvody výstavby sa neustále menili a menia a hoci do prípravy už bolo investovaných viac ako 10 mil. eur, dodnes nie je jasné, kedy a či vôbec sa VD Slatinka začne stavať, kto by mal z nádrže odoberať vodu a kto by mal túto stavbu budovať. Ide o ekonomicky mimoriadne nevýhodnú stavbu, energeticky nepotrebnú a environmentálne devastujúcu. Dôsledkom plánovania VD Slatinka je prakticky zlikvidovaná obec Slatinka – v dôsledku stavebnej uzávery nebolo možné opravovať staré domy a budovať nové, postupne bola zrušená vlaková zastávka, neskôr aj autobusová, zrušená škola aj obchod. Pôvodne samostatná obec bola administratívne pripojená k Zvolenskej Slatine. Väčšina domov bola za krajne nevýhodných podmienok a pod nepriamym nátlakom vykúpená a dnes ich vlastní štát.

Kilometrov údolia zatopených

Rokov návratnosť investície

Cena výstavby
86 miliónov eur
Škoda na prírode
17 zaplavených biotopov
Zaplavená plocha
322 futbalových ihrísk
Výsledok kauzy
Vodné dielo Slatinka
Boj o výstavbou vodného diela stále pokračuje. Jednak v konkrétnych povoľovacích konaniach a tiež na úrovni schvaľovania koncepčných dokumentov a územných plánov. Napriek tomu, že stále nie je dostatočne presvedčivo zdôvodnený význam a potreba stavby, ako ani jej financovanie, ktoré má byť z verejných zdrojov, a napriek tomu, že stavba bude mať preukázateľne devastujúci a nezvratný negatívny vplyv na životné prostredie, Vodohospodárska výstavba, š.p., neustále usiluje o jej realizáciu.
Dosiahnutý precedens
Vodné dielo Slatinka

V konaní na ústavnom súde sa nám podarilo dosiahnuť rozhodnutie, že štátne orgány nemôžu uskutočňovať konania len na základe návrhu právneho predpisu, respektíve na základe ešte neúčinného predpisu (II. ÚS 58/01).

Časová os
Vodné dielo Slatinka
1954
Naplánovaná výstavba VD Slatinka
1958
Obec Slatinka je oficiálne označená za „zánikovú obec“, výstavba nových domov sa nepovoľuje
1972
Škola v Slatinke je zrušená
1974
Zákaz akejkoľvek stavebnej činnosti v Slatinke, teda aj opravy a modernizácie existujúcich domov
1984
Rozhodnutie o stavebnej uzávere v Slatinke
1986
Vydáva sa prvé územné rozhodnutie, ktoré je podkladom pre výkup a vyvlastňovanie domov na prelome 80. a 90. rokov
1994
Ministerstvo životného prostredia rozposlalo dotknutým úradom a samosprávam návrh zámeru „Nadlepšenie prietokov Hrona“, čo je iné označenie pre Vodné dielo Slatinka
1995
Verejné prerokovanie takzvanej Správy o hodnotení, na ktorom verejnosť predniesla desiatky pripomienok a stanovísk
1996
Ministerstvo životného prostredia vydalo takzvané Záverečné stanovisko k zámeru „Nadlepšenie prietokov Hrona“, v ktorom ako najvýhodnejší variant odporúča realizáciu výstavby vodného diela
1997
Ministerstvo výstavby a verejných prác spracovalo Protokol o výkone štátnej expertízy, opäť podľa zákona, ktorý ešte nebol účinný
1998
Vláda SR schválila územný plán Banskobystrického kraja, kde medzi verejnoprospešné stavby zaradila aj VD Slatinka
1999
Stavebná uzávera je zrušená, definitívne potvrdené v roku 2000
1999
Napriek odporu verejnosti a blokáde členov Združenia Slatinka boli za dramatických okolností zbúrané v Slatinke dva domy, pôvodní vlastníci a užívatelia domov neboli prizvaní za účastníkov búracieho konania
2001
Ústavný súd vyhovel sťažnosti proti postupu v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie a konštatoval, že v procese bolo porušené právo na informácie garantované čl. 45 Ústavy SR (II. ÚS 58/01)
2001 – 2002
Konanie o vydaní územného rozhodnutia o umiestnení stavby VD Slatinka je zastavené
2007
Ďalšie územné konanie ohľadom VD Slatinka je opäť zastavené
2008 – 2010
Ďalšie posudzovanie vplyvov na životné prostredie vo veci VD Slatinka (bez variantného riešenia), Ministerstvo životného prostredia odporučilo realizáciu VD Slatinka
2010 – 2012
Konanie o žalobe na preskúmanie procesu EIA, Krajský súd v Banskej Bystrici aj Najvyšší súd žalobu zamietli s odôvodnením, že proces má preskúmať stavebný úrad ako povoľujúci orgán
2012
Ústavná sťažnosť na preskúmanie procesu EIA, ktorá bola odmietnutá v roku 2015 (II. ÚS 858/2014)
2012
Začína sa nové územné konanie na VD Slatinka
2013
Územné konanie je kvôli chýbajúcim podkladom zastavené, Vodohospodárska výstavba, š.p. sa odvolala
2013
Vodohospodárska výstavba, š.p. inventarizuje domy v Slatinke, pôvodní vlastníci postupne dostávajú výzvy na vypratanie domov z dôvodu ich údajne nevyhovujúceho technického stavu, neskôr však nájomné zmluvy nie sú zrušené a užívatelia týchto domov na svoje náklady opravili vytýkané nedostatky
2014
OÚ Banská Bystrica zrušil rozhodnutie o zastavení územného konania vo veci VD Slatinka a vec vrátil na nové konanie stavebnému úradu vo Zvolenskej Slatine, konanie bolo opäť prerušené z dôvodu chýbajúcich podkladov pre rozhodnutie

Share This