Najvyšší súd rozhodol: Mesto Trenčín musí sprístupniť právny audit

Najvyšší súd potvrdil prelomové rozhodnutie Krajského súdu v Trenčíne vo veci infožiadosti Centra environmentálnych aktivít (CEA) v jeho spore s Mestom Trenčín. Aktivisti už od roku 2011 žiadali mesto o sprístupnenie Správy z právneho auditu a po opakovaných súdnych konaniach súdy nielenže vyhoveli žalobe CEA, ale aj prikázali mestu, aby požadovanú správu žiadateľom poskytlo.

Súd už dvakrát vyhovel žalobe (CEA), avšak mesto Trenčín ani po štyroch rokoch požadovanú informáciu nesprístupnilo. Mesto od začiatku účelovo obchádzalo a porušovalo zákon v zjavnej snahe utajiť výsledky právneho auditu, ktorý skúmal stav zanechaný bývalým vedením mesta. Mesto najskôr tvrdilo, že sprístupnením správy by porušilo ochranu duševného vlastníctva podľa autorského zákona, neskôr správu nesprístupnilo, lebo údajne nevedelo, čo vlastne žiadateľ chce. Krajský súd v Trenčíne vo svojom druhom rozhodnutí v máji 2014 tieto argumenty mesta opakovane zamietol a vyhovel žalobe CEA, pričom tentoraz mestu prikázal, aby správu sprístupnilo. Mesto sa proti rozsudku odvolalo na Najvyšší súd a vzápätí začalo tvrdiť, že správu už nemá, pretože ju už nepotrebovalo a z dôvodu ochrany autorských práv ju odpredalo naspäť autorovi. Najvyšší súd všetky argumenty mesta zamietol a potvrdil rozhodnutie Krajského súdu, podľa ktorého je mesto teraz povinné správu sprístupniť žiadateľom.

„Mesto pri vybavovaní tejto žiadosti o informácie postupuje od začiatku nezákonne, pričom na základe vymyslených dôvodov a pseudoargumentov hrubo porušuje ústavné právo verejnosti na informácie. Takýto postup je neprijateľný. Oneskorené sprístupnenie informácií v čase, kedy sú tieto už neaktuálne, totiž spôsobuje, že ústavné právo na informácie sa stáva iluzórnym a nevykonateľným,“ konštatuje Eva Kováčechová, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS, ktorá v tomto spore zastupuje žiadateľa – CEA. „Napriek tomu dúfame, že mesto konečne splní svoju zákonnú a ústavnú povinnosť a žiadateľom poskytne celú Správu z právneho auditu.“

„Sme radi, že Najvyšší súd definitívne potvrdil náš právny názor a odmietol všetky pseudoargumenty vedenia mesta. Z rozsudku jednoznačne vyplýva, že občania majú plné právo vidieť právny audit, štyri roky nezákonne utajovaný primátorom Mesta Trenčín,“ hovorí Richard Medal, riaditeľ CEA.

Podľa Norberta Brázdu, spoluzakladateľa CEA: „Richard Rybníček zjavne uprednostňuje pred verejnými záujmami iné záujmy, aj za cenu hrubého a účelového porušovania zákona a ústavných práv občanov. Budeme preto žiadať, aby súdne trovy a ďalšie náklady mesta spojené s touto kauzou nezaťažovali rozpočet mesta, ale aby ich osobne uhradil primátor.“


Základné informácie o spore:

Občianske združenie Centrum environmentálnych aktivít (CEA) z Trenčína požiadalo ešte v roku 2011 mesto Trenčín o poskytnutie informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Išlo o Správu z právneho auditu. Vtedy Mesto požadovanú informáciu nesprístupnilo s odôvodnením, že by tým porušilo ochranu duševného vlastníctva podľa autorského zákona. Združenie CEA zastúpené E. Kováčechovou spolupracujúcou s VIA IURIS sa proti rozhodnutiu mesta bránilo na súde, pričom namietalo, že správu z právneho auditu nemožno považovať za predmet autorského práva, a teda neexistujú dôvody, pre ktoré by mesto mohlo nesprístupniť požadovanú informáciu. Súd žalobe vyhovel a zrušil obe rozhodnutia mesta z dôvodu, že toto nepredložilo súdu kompletný spisový materiál.

Žalovaný – mesto Trenčín – teda rozhodoval o infožiadosti opätovne. Vo februári 2013 mesto Trenčín začalo tvrdiť, že zo žiadosti CEA o informáciu nie je zrejmé, akú informáciu vlastne chce a žiadalo, aby CEA konkretizovalo, o ktoré informácie zo správy má záujem. Hoci CEA potvrdila, že žiada sprístupniť celú správu, mesto ju neposkytlo ani nevydalo rozhodnutie o jej nesprístupnení. Na odvolanie CEA proti fiktívnemu rozhodnutiu mesto odpovedalo listom, podľa ktorého žiadateľ (CEA) nedoplnil svoju žiadosť, a preto informáciu nesprístupnilo a žiadosť odložilo záznamom v spise. CEA preto podalo druhú žalobu, o ktorej v apríli 2014 rozhodol Krajský súd v Trenčíne tak, že žalobe v plnom rozsahu vyhovel a prikázal mestu, aby požadovanú správu sprístupnilo.


Z rozsudku Krajského súdu v Trenčíne vyberáme:

„Celý postup [Mesta Trenčín] sa tak súdu javí ako účelový, v úmysle nesprístupniť žalobcovi požadovanú informáciu a dokonca ako postup, ktorým sa malo žalobcovi zabrániť preskúmať postup žalovaného. … Zmyslom informovanosti občanov o verejnej moci je pre túto moc samu esenciálnou spätnou väzbou, kvalitatívnym faktorom a zároveň aj poistkou proti zneužitiu. Ďalším nepopierateľným významom subjektívneho, a tým aj vynútiteľného práva na informácie je jeho funkcia kontrolná vo vzťahu k fungovaniu verejnej moci. Dostatočne rozsiahly, jednoduchý a rýchly prístup k informáciám má tiež priaznivý vplyv na dôveru občanov v demokratické inštitúcie a na ich ochotu podieľať sa na verejnom živote. Situácie, kedy samotné získavanie podkladových informácií robí občanom problémy, sú pre nich demotivujúce, pretože tým nadobúdajú pocit nemožnosti účinne ovplyvniť správu vecí verejných.“


Rozsudok a ďalšie dokumenty k téme sú dostupné tu.

Proti rozsudku krajského súdu sa Mesto odvolalo a vzápätí začalo tvrdiť, že Správu odpredalo naspäť jej autorovi, keďže splnila účel a mesto ju už nepotrebuje, a vyžaduje si to ochrana autorských práv. O odvolaní rozhodoval Najvyšší súd, ktorý všetky argumenty mesta odmietol a žalobe v plnom rozsahu vyhovel.

Share This