Prokuratúra zistila nezákonnosti v Banskej Bystrici

Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici vydala protest proti súhlasnému stanovisku Okresného úradu Banská Bystrica, ktorým tento odobril schvaľovanie územného plánu mesta. Reagovala tak na podnet VIA IURIS a širokej verejnosti z júla tohto roku. Prokurátor dospel k záveru, že Okresný úrad svojím súhlasným stanoviskom k územnému plánu porušil viaceré ustanovenie zákona o správnom konaní a stavebného zákona. Prokuratúra žiada toto súhlasné stanovisko zrušiť a nahradiť ho novým, ktoré bude zodpovedať zákonu.

Na jar tohto roku Mesto Banská Bystrica schválilo svoj nový územný plán. Na podnet VIA IURIS a ďalších vyše 300 ľudí sa krajská prokuratúra zaoberala procesom obstarávania územného plánu, pričom zistila, že bol viacnásobne porušený zákon. Prokurátor preto vydal protest proti jednému z kľúčových podkladov pre schvaľovanie územného plánu – a to proti súhlasnému stanovisku Okresného úradu v Banskej Bystrici. Súhlasné stanovisko vydáva podľa stavebného zákona okresný úrad ako výsledok preskúmania procesu obstarávania a prerokovania územného plánu, pričom posudzuje, či proces prebehol v súlade so zákonom, či je návrh v súlade s územným plánom vyššieho stupňa, ako aj so zadaním. Bez súhlasného stanoviska okresného úradu nie je možné schváliť územný plán.

Prokurátor vo svojom proteste konštatoval, že súhlasné stanovisko okresného úradu je nezákonné, keďže nezohľadnilo viaceré závažné porušenia zákona pri obstarávaní územného plánu. Prokurátor predovšetkým namietal, že mnohé pripomienky verejnosti boli síce formálne akceptované, vo výsledku však neboli zapracované a v územnom pláne sa neobjavili. V ďalších prípadoch boli zase akceptované protirečivé pripomienky, ktoré sa navzájom vylučovali. Prokurátor tiež konštatoval, že okresný úrad mal posúdiť súlad návrhu územného plánu so zadaním, urobil to však bez toho, aby mal zadanie k dispozícii a aby sa ním vôbec zaoberal. V závere prokurátor konštatoval, že okresný úrad nevyvážene a účelovo vykladal zákon, pričom opomenul jeho účel a podstatu. Takýto postup označil za nezákonný. Prokurátor uviedol, že nedodržanie právnej úpravy v procese obstarávania územného plánu nemôže okresný úrad akceptovať vydaním súhlasného stanoviska.

Okresný úrad má 30 dní na to, aby protestu prokurátora vyhovel a svoj postup napravil. Ak tak neurobí, bude celú vec posudzovať Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Ak okresný úrad alebo ministerstvo vyhovejú protestu, bude to znamenať, že nezákonný je aj celý územný plán. V prípade, že protestu nevyhovejú, prokurátor sa môže obrátiť na súd a ten posúdi zákonnosť súhlasného stanoviska okresného úradu. Ak teda ktorýkoľvek z týchto orgánov potvrdí zistenia prokurátora, územný plán stratí platnosť. Následne by mohli byť spochybnené všetky rozhodnutia vydané na základe tohto územného plánu. Už v súčasnosti zákonnosť samotného územného plánu posudzuje okresná prokuratúra.

Územný plán je jedným z najvýznamnejších dokumentov mesta, ktorý na dlhé roky dopredu stanovuje jasné pravidlá o tom, ako sa má mesto rozvíjať, kde a aké stavby sa môžu stavať, ako sa bude riešiť dopravná situácia v meste, ale tiež kde bude verejná zeleň, parky a ihriská, a kde a ako sa bude rozvíjať priemyselná zóna v meste. Obstarávanie a schvaľovanie územného plánu mesta je zložitý a komplexný proces, pričom jeho nevyhnutnou súčasťou je aj zapojenie verejnosti do príprav a do schvaľovania. Mesto musí pri obstarávaní a schvaľovaní územného plánu dodržiavať zákonné pravidlá, ktoré nesmie obchádzať.

V júli 2015 VIA IURIS a ďalších viac ako 300 ľudí podalo podnet na prokuratúru, keďže sú presvedčení, že proces obstarávania a schvaľovania územného plánu Banskej Bystrice bol nezákonný. V podnete na prokuratúru vytýkali predovšetkým to, že územný plán bol schválený v rozpore s jeho zadaním a v rozpore s územným plánom vyššieho územného celku. Namietali tiež, že viaceré pripomienky verejnosti boli vybavené nezákonne, resp. napriek deklarácii o ich akceptovaní v konečnom dôsledku v územnom pláne neboli zahrnuté. Okrem toho namietali, že pri dohľade nad prípravou územného plánu prekročil okresný úrad svoje právomoci. Krajská prokuratúra si časť námietok VIA IURIS osvojila. Samotným schválením územného plánu sa bude zaoberať Okresná prokuratúra v Banskej Bystrici.

Schválený územný plán umožňoval napr. novú výstavbu pri pamätníku SNP či neďaleko banskobystrickej kalvárie na úpätí Urpína. Tiež predpokladal zahusťovanie banskobystrických sídlisk umiestňovaním nových objektov na úkor zelene, či budovanie malých vodných elektrární na Hrone v katastri mesta. Všetky uvedené stavby sa v územnom pláne ocitli spôsobom, ktorý vo verejnosti vyvolal značné pobúrenie a pochybnosti nad zákonnosťou procesu obstarávania a schvaľovania územného plánu.


Projekt je podporený programom Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizujú Nadácia Ekopolis, Nadácia Socia a Nadácia pre deti Slovenska.

Share This