Ako hodnotiť možné vplyvy činností na chránené oblasti Natura 2000?

Dávame vám do pozornosti novú publikáciu siete právnych organizácií zaoberajúcich sa environmentálnym právom Justice and Environment, ktorej sme členom. Publikácia sa zaoberá procesom primeraného posúdenia vplyvov navrhovaných činností na chránené územia známe ako Natura 2000.

Primerané posúdenie vplyvov navrhovaných plánov a činností na územia zahrnuté v sústave chránených území Natura 2000 je mechanizmus, ktorý má zabezpečiť ochranu lokalít sústavy území Natura 2000 pred škodlivou ľudskou činnosťou a to predovšetkým pred novými stavebnými plánmi a projektmi.

Ide o pomerne významný nástroj na ochranu týchto území, ktorý je zakotvený v smernici Rady 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (ďalej len „smernica o biotopoch“), ktorá bola na Slovensku implementovaná zákonom č. 543/2002 Z.z., o ochrane prírody a krajiny v platnom a účinnom znení.

V publikácii je stručne uvedený priebeh procesu primeraného hodnotenia a k niektorým sporným otázkam sú uvedené názory Súdneho dvora EÚ.

Share This