Sťažnosť Európskej Komisii vo veci porušenia komunitárneho práva SR

Dátum publikácie: máj 2010

Európskej Komisii sme adresovali sťažnosť týkajúcu sa porušenia komunitárneho práva únie zo strany Slovenskej republiky. Dôvodom je neplnenie povinnosti implementácie a transpozície Dohovoru EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (ďalej „Aarhuský dohovor“) do vnútroštátneho právneho poriadku.

Prečítajte si celú sťažnosť

Share This