Precedentné rozhodnutie súdu v kauze diskriminácie Rómov

Krajský súd v Prešove definitívne rozhodol, že mesto Sabinov a ministerstvo výstavby konali diskriminačne, keď pri vysťahovaní domov v centre mesta pristupovali inak k rómskym a nerómskym obyvateľom. Občania rómskeho pôvodu boli, bez ohľadu na to, či išlo o platičov, či neplatičov, z centra Sabinova presťahovaní do bytov nižšieho štandardu nachádzajúcich sa mimo zastavenej časti mesta. Podľa súdu samospráva svojím konaním porušila zásadu rovnakého zaobchádzania v dvoch oblastiach. Jednak nevhodným výberom lokality, pretože miesto kam Rómov vysťahovali prehlbuje ich segregáciu a tiež tým, že do tejto lokality presťahovalo len Rómov, pričom nerómskych občanov z rovnakých domov riešilo inak. Súd, ktorý definitívne rozhodol desať rokov trvajúci spor, priznal každému z 8 žalobcov finančné zadosťučinenie v sume 1 000,- Euro.

V centre mesta Sabinov bývali vo viacerých domoch vo vlastníctve mesta obyvatelia rómskeho pôvodu. Od júna 2006 boli všetci postupne vysťahovaní do bytov nižšieho štandardu do oblasti Telek, ktorá je asi 1 km od posledných obydlí. Mesto Sabinov im vypovedalo nájomný vzťah z dôvodu potrebných opráv bytov.  Nakoľko bolo mesto zo zákona povinné poskytnúť vysťahovaným primeraný náhradný byt, vystavalo pre nich nové byty nižšieho štandardu, na ktoré poskytlo dotáciu ministerstvo výstavby.

Byty na Teleku mesto podľa oficiálnych dokumentov stavalo pre „neprispôsobivé osoby a neplatičov“, avšak z iných dokumentov jasne vyplýva, že tieto byty boli označené ako „rómske byty“. Na Telek však boli vysťahovaní všetci Rómovia bez ohľadu na to, či boli neprispôsobiví alebo neplatiči. Navyše, v domoch v centre mesta vyžadujúcich rekonštrukciu bývali aj nerómski obyvatelia, ktorí spĺňali podmienky „neprispôsobivosti“, ale im bol na rozdiel od Rómov pridelený byt v inej časti mesta. Nerovný prístup mesta dokazuje aj fakt, že poslednej skupine Rómov, ktorí mali byť na Telek vysťahovaní, ale dokázali si včas zohnať právnu pomoc od Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, regionálna kancelária Prešov, mesto poskytlo byty mimo oblasti Telek.

Súd v rozsudku uviedol, že „mesto vyvinulo maximálne úsilie, aby z centra mesta vysťahovalo občanov rómskeho pôvodu a urobilo tak bez prihliadnutia na špecifiká konkrétnej rodiny a splnenia zákonných predpokladov“.  Krajský súd sa tiež stotožnil s rozsudkom okresného súdu, ktorý konštatoval, že „hoci mesto deklaruje, že má program sociálnej integrácie Rómov, tým, akým spôsobom presťahovalo rómskych obyvateľov z Námestia Slobody, došlo k ich segregácii.“

Súd tiež rozhodol, že aj ministerstvo výstavby pri poskytovaní dotácie na výstavbu bytov nižšieho štandardu konalo diskriminačne. Súd uviedol, že „povinnosťou ministerstva bolo žiadosť o dotáciu analyzovať a predísť tak všetkým možným dôsledkom realizácie projektu, čím by zo strany štátu došlo k splneniu medzinárodných záväzkov vyplývajúcich zo zákazu diskriminácie.“

„Ide o rozhodnutie precedentného významu, ktoré by malo jednak významne ovplyvniť pravidlá poskytovania dotácií zo strany štátu a tiež zabezpečiť dodržiavanie medzinárodných záväzkov a vnútroštátnych pravidiel pri poskytovaní bývania tak, aby nedochádzalo k diskriminácii,“ uviedla advokátka VIA IURIS Kristína Babiaková, ktorá postihnutých Rómov zastupovala.

Projekt finančne podporili:

Share This