Široké práva pri ochrane životného prostredia

Najlepšími ochrancami životného prostredia sú podľa nás ľudia, ktorí majú radi svoju krajinu. Preto sa snažíme o to, aby mala verejnosť pri ochrane životného prostredia, čo najširšie možnosti, tak ako jej to garantuje aj medzinárodný Aarhuský dohovor, ktorého je Slovensko signatárom. Podarilo sa nám presadiť viacero dôležitých legislatívnych zmien, vďaka ktorým môžu ľudia efektívnejšie chrániť životné prostredie.

V zákone o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA), ktorý sa týka posudzovania a následného povoľovania priemyselných prevádzok či iných činností, s významným vplyvom na zdravie ľudí a životné prostredie (napr. elektrárne, spaľovne, diaľnice, skládky odpadov, ťažba nerastov, zásahy do chránených území), sa podarilo dosiahnuť prelomové zmeny smerujúce k zvýšenej ochrane životného prostredia. Záverečné stanovisko, ktoré je výsledkom procesu posúdenia vplyvov na životné prostredie prestalo mať odporúčací charakter a stalo sa záväzným aktom, vo forme rozhodnutia. V zákone sa zároveň zakotvila možnosť dotknutej verejnosti odvolať sa a na súde žalobou napadnúť priebeh a výsledok procesu EIA. Ak napr. v záverečnom stanovisku bude uvedené, že vyrúbanie jediného parku v centre mesta kvôli výstavbe obchodného strediska nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie, môže verejnosť voči tomu podať žalobu na súd. Celý proces EIA vďaka našim návrhom začal mať charakter správneho konania.

VIA IURIS sa dlhodobo snažila aj o presadenie čo najširšieho prístupu verejnosti k súdnemu konaniu pri ochrane životného prostredia. Z tohto hľadiska bolo mimoriadne dôležité schválenie správneho súdneho poriadku, ktorý upravuje procesné otázky v konaní pred súdom, ak je žalobou napadnuté nezákonné rozhodnutie úradu. Verejnosť v ňom má jednoznačne garantovaný prístup k súdu vo veciach ochrany životného prostredia. V porovnaní s dovtedajším stavom sa možnosti verejnosti významne rozšírili – súd totiž na základe žaloby podanej zástupcom verejnosti, môže preskúmavať všetky úradné rozhodnutia i opatrenia, schválené územné plány obcí, či nezákonnú nečinnosť úradov – a to v prípadoch, ak nezákonným konaním úradov bude umožnené poškodenie životného prostredia.

Share This