Programy starostlivosti o lesy

TRVANIE KAUZY: 1999 – 2013 (ukončená)

Problém
Kauza prales
Občianske združenie Prales sa usiluje o záchranu cenných oblastí pôvodných slovenských pralesov. Na základe nami pripravenej argumentácie bolo združenie uznané za účastníka konania pri príprave a schvaľovaní Programov starostlivosti o lesy. Programy starostlivosti o lesy na obdobie 10 rokov upravujú, ako sa bude hospodáriť a ťažiť v konkrétnych lesných celkoch na Slovensku. Zástupcovia Pralesu tak mohli predkladať svoje pripomienky k jednotlivým programom a presadzovať ich pri jednaní s lesnými úradmi.

%

Rozlohy Slovenska tvoria pralesy

Pralesov máme na Slovensku

Rozloha
10 120 hektárov pralesa
Výsledok kauzy
Kauza prales
Prales sa stalo účastníkom konaní o schvaľovaní Programov starostlivosti o lesy, mohlo uplatniť svoje pripomienky k ochrane pralesov a v prípade, ak ich pripomienky neboli akceptované, obrátiť sa s odvolaním na nadriadený orgán, a následne aj na súd. To by nebolo možné, ak by neboli účastníkom konania.
Dosiahnutý precedens
Kauza prales
Občianske združenie bolo uznané za účastníka konania napriek tomu, že zákon o lesoch, ktorý toto konanie upravuje, toto právo výslovne nepriznáva.
Časová os
Kauza prales
2013
Konanie o schválení programu starostlivosti o les
2013
Uznanie občianskeho združenia Prales ako účastníka konania

Share This