Zlepšovanie prístupu k spravodlivosti (Projekt LIFE – A2J – EARL)

Východiská projektu

Zatiaľ čo politiky a právo EÚ v oblasti životného prostredia sú jednými z najpokrokovejších a najkomplexnejších na svete, tak ich uplatňovanie v praxi je veľmi problematické. Silné legislatívne a politické rámce neprinášajú výsledky, ktoré by mali, pretože nie sú správne implementované. Skúsenosti v členských štátoch EÚ ukázali, že ak chceme, aby tieto politiky a legislatíva boli správne implementované, nestačí sa spoliehať výlučne na orgány verejnej moci. Aktívni občania, konajúci či už samostatne alebo prostredníctvom mimovládnych organizácií, zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore činnosti orgánov verejnej správy. Existuje mnoho spôsobov, prostredníctvom ktorých sa takéto „presadzovanie občanmi“ môže uskutočniť. Na to, aby bolo skutočne účinné, však musí zahŕňať prístup k súdnemu prieskumu.

Ciele projektu

Cieľom projektu LIFE-A2J-EARL je zlepšiť uplatňovanie a presadzovanie právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia tým, že sa verejnosti poskytne účinný prístup k spravodlivosti, ako napríklad súdny prieskum, prieskum v správnom konaní a sťažnosti na iné odvolacie orgány. Prístup k spravodlivosti je základným prostriedkom, prostredníctvom ktorého môžu občania a mimovládne organizácie podporovať vykonávanie a presadzovanie zákonov a politík na ochranu životného prostredia. Na dosiahnutie tohto dlhodobého cieľa sa projekt zameriava na:

  • zvyšovanie povedomia o existujúcich právnych predpisoch a judikatúre týkajúcich sa prístupu k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia pre konkrétne cieľové skupiny – súdnictvo, orgány zodpovedné za výkon spravodlivosti, právnici presadzujúci právo vo verejnom záujme a verejná správa;
  • zvyšovanie pochopenia dôležitosti zabezpečenia riadneho prístupu k spravodlivosti pri uplatňovaní právnych predpisov a politík EÚ v oblasti životného prostredia;
  • zvyšovanie pochopenia špecifických problémov a prekážok riadneho prístupu k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na vnútroštátnej úrovni a aj na úrovni EÚ; a
  • zvyšovať vedomosti a kapacity na prekonanie právnych (tak hmotnoprávnych ako procesných) problémov, ako aj prekážok účinného prístupu k spravodlivosti v oblasti životného prostredia.

Očakávané výsledky:

Najmenej 6 400 ľudí bude mať prístup k aspoň jednému z nasledujúcich materiálov vytvorených počas projektu: príručka o prístupe k spravodlivosti, procesným predpisoch a judikatúre EÚ a ekvivalentoch Aarhuského dohovoru, vnútroštátne príručky o prístupe k spravodlivosti v 8 členských štátoch a digitálna informačná platforma, databáza právnikov presadzujúcich právo vo verejnom záujme, ktorá zoskupuje právnikov pôsobiacich v oblasti práva životného prostredia a zaoberajúcich sa prípadmi prístupu k spravodlivosti;

Najmenej 120 ľudí, dostane odpoveď na svoju konkrétnu otázku prostredníctvom funkcie „požiadať právnika“, ktorá bude zverejnená online;

Najmenej 1000 ľudí bude vyškolených v otázkach prístupu k spravodlivosti v rámci 48 seminárov, ktoré sa budú konať na rôznych miestach v ôsmich členských štátoch alebo prostredníctvom 12 webových seminárov;

Najmenej 120 ľudí zdieľa svoje skúsenosti a vedomosti na konferencii v Bruseli;

Najmenej 80% cieľového publika, vďaka prístupu k projektovým materiálom alebo účasti na podujatiach, bude lepšie chápať špecifické problémy a prekážky riadneho prístupu k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia.

Na projekte participujú:

Koordinátor: Association Justice & Environment

Partner: ClientEarth, United Kingdom

Spolupracujúce organizácie:

Environmental Management and Law Association, Hungary

Estonian Environmental Law Center, Estonia

Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, Spain

Ökobüro, Austria

Unabhängiges Institut für Unweltfragen, Germany

Via Iuris, Slovakia

Share This