Apelujeme na poslancov, aby neschválili novelu stavebného zákona

Národná rada SR expresne rýchlo rokuje o novele stavebného zákona, ktorá prináša značné zjednodušenie povoľovania stavieb vládou označených ako strategické investície. Minulý týždeň bol návrh novely schválený v prvom čítaní a dnes by sa o ňom malo rokovať v druhom čítaní. Preto sme v tejto súvislosti rozposlali poslancom list, v ktorom ich upozorňuje na značné negatíva tejto novely.

Návrh novely stavebného zákona vypúšťa povinnosť uskutočniť tzv. územné konanie v prípadoch, ak pôjde o umiestnenie tzv. strategického parku (aktuálne napr. investícia „Landrover“ pri Nitre). Vypustený tak bude jeden z povoľovacích procesov, v ktorom sa posudzuje súlad činnosti s územným plánom a to bez toho, aby bol akýmkoľvek spôsobom nahradený. Nebude sa skúmať ani súlad stavieb a iných činností v dotknutom území, napr. s ohľadom na starostlivosť o životné prostredie, alebo s ohľadom na architektonické alebo urbanistické hodnoty. Dôjde zároveň k značenému oslabeniu práv osôb (napr. vlastníkov pozemkov), ktorí budú umiestnením strategického parku dotknutí. Možnosť vypustiť územné konanie je možné aj v súčasnosti, ale len tie najjednoduchšie stavby. V návrhu novely sa však nesystémovo a v rozpore s týmto princípom navrhuje, aby sa územné konanie nekonalo aj pre výstavbu investícií s možnou rozlohou aj stoviek hektárov.

VIA IURIS k tejto novele pripravila hromadnú pripomienku, ktorú v krátkom čase podporilo 3500 ľudí. Navrhovateľ – ministerstvo dopravy a výstavby – však pripomienku neakceptovalo. Ako k tomu uvádza Eva Kováčechová, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS: „Schvaľovanie novely sme sa ešte pokúsili ovplyvniť listom, ktorým sme pred druhým čítaním oslovili všetkých poslancov a upozornili ich na negatíva a nesystémovosť novely. Apelujeme pritom na nich, aby využili všetky dostupné prostriedky a zabránili prijatiu tejto neakceptovateľnej novely stavebného zákona.“

Tým, že je návrh novely schvaľovaný a pripravovaný v skrátenom režime, hrozí, že prinesie nezamýšľané dôsledky a nedomyslené komplikácie. Hovorí Imrich Vozár, právnik spolupracujúci s VIA IURIS: „V územnom konaní sa napr. mali premietnuť výsledky procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktoré spôsobí umiestnenie investície. Ak sa však územné konanie neuskutoční, nie je jasné, kam sa premietnu výsledky posudzovania vplyvov na životné prostredie. Vzniká tak obava, že posúdenie vplyvov na životné prostredie bude prebiehať len formálne.“

Aktivita vlády pomôcť realizovať „strategické investície“ je prirodzená a VIA IURIS ju nechce spochybniť. Avšak povoľovacie konania akejkoľvek investície, by sa mali uskutočňovať v nediskriminačnom prostredí, ktoré nebude zvýhodňovať investorov jednej stavby oproti ostatným investorom. V prípade každej povoľovanej činnosti je potrebné reálne zhodnotiť všetky dopady pripravovanej investície v procese, do ktorého sa môžu zapojiť všetky dotknuté subjekty a štátne orgány. Až po ich vzájomnom posúdení má príslušný orgán štátnej správy rozhodnúť, či danú investíciu možno realizovať.


Projekt je podporený programom Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizujú Nadácia Ekopolis, Nadácia Socia a Nadácia pre deti Slovenska.

Share This