Novela zákona o mimoriadnych opatreniach pri výstavbe diaľnic je problematická

Novela zákona o mimoriadnych opatreniach pri výstavbe diaľnic je v rozpore s medzinárodným dohovorom o účasti verejnosti na rozhodovaní vo veciach životného prostredia ako aj právom EÚ. Vyplýva to z právneho stanoviska, ktoré dnes zverejnila organizácia VIA IURIS, a ktoré upozorňuje aj na ďalšie body, ktorých súladnosť s ústavou je otázna. Táto kontroverzná právna norma bola v NR SR schválená v máji 2017 v skrátenom legislatívnom konaní za 9 dní bez toho, aby sa k nej uskutočnila dôkladná diskusia, či medzirezortné pripomienkové konanie. Ide pritom o zákon, o ktorom v minulosti ústavný súd vyslovil, že nie je v súlade s ústavou. Na možný rozpor s ústavou upozornil aj prezident SR, keď novelu zákona vetoval.

„Schválená novela zrušila účinnú súdnu ochranu dotknutých vlastníkov pozemkov, ako aj životného prostredia. Ak bude totiž vydané nezákonné povolenie na stavbu diaľnice, ktoré bude ohrozovať životné prostredie a vlastníkov, a občania podajú proti povoleniu žalobu, súd už podľa novely nebude mať možnosť pozastaviť účinnosť povolení na výstavbu diaľnic, až do vydania rozsudku, ktorým posúdi či je povolenie zákonné. Pri veľkej dĺžke súdnych konaní tak hrozí, že stavebné práce budú pokračovať počas súdneho konania, a ak aj následne súd rozhodne, že povolenie na stavbu diaľnice bolo nezákonné, dotknutá príroda môže byť nezvratne poškodená,“konštatoval právnik VIA IURIS Imrich Vozár.

Európske právo, aj medzinárodný Aarhuský dohovor, pritom podľa VIA IURIS požadujú, aby občania mohli účinne chrániť svoje práva aj životné prostredie, ak úrady vydajú nezákonné povolenia na výstavbu diaľnic. Z Aarhuského dohovoru vyplýva, že súd musí mať možnosť pozastaviť účinnosť povolení na výstavbu diaľnic, až do vynesenia konečného rozsudku, ak hrozí, že by dovtedy mohlo byť poškodené životné prostredie.

„V stanovisku tiež poukazujeme na to, že predmetný novelizačný bod bol prijatý ako nepriama novela Správneho súdneho poriadku, ktorý upravuje konanie pred súdmi v takýchto veciach. Nepriame novely sú pritom zákonom o tvorbe právnych predpisov zakázané,“dodal Vozár.

Keďže ústavnosť tejto novely zákona je sporná a keďže aj súlad s medzinárodným dohovorom skúma Ústavný súd, združenie VIA IURIS včera listom vyzvalo poslancov, aby využili svoju právomoc a podali návrh na Ústavný súd SR na začatie konania o súlade právnych predpisov.

Stanovisko k zákonu o jednorazových mimoriadnych opatreniach pri výstavbe diaľnic

Share This