Praktická príručka pre rozhodovaciu činnosť pracovníkov štátnej správy starostlivosti o životné prostredie

Typ: publikácia
Dátum publikácie: 2020
Autori: Mgr. Ivana Luptáková Urbanová, Mgr. Eva Kováčechová, Mgr. Peter Wilfling.

Praktická príručka pre rozhodovaciu činnosť je jedným z výstupov projektu „Zefektívnenie rozhodovania orgánov štátnej správy pri ochrane životného prostredia“,. Príručka je určená zamestnancov okresných úradov, ktorí pôsobia na odboroch starostlivosti o životné prostredie, ako aj na zamestnancov Ministerstva životného prostredia SR a zamestnancov ním riadených orgánov verejnej správy.

Príručka sa venuje nasledovným témam:

  • uplatňovanie princípu prevencie v postupoch podľa ustanovenia § 4 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny
  • ­uplatňovanie princípu predbežnej opatrnosti v rozhodovacej praxi orgánov štátnej správy starostlivosti o životné prostredie
  • ­ zneužívanie práva zo strany verejnosti pri podávaní žiadostí o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a v konaniach podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Príručka obsahuje (tam, kde to bolo možné) modelové situácie z praxe, ich právne hodnotenie, odporúčania pre postup orgánov štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a v niektorých prípadoch aj vzory rozhodnutí.

Pozrite si celú príručku.

Share This