Najvyšší súd definitívne zastavil povoľovanie malej vodnej elektrárni v Žiari nad Hronom

Najvyšší súd SR potvrdil rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorý z dôvodu nezákonnosti zrušil územné rozhodnutie stavebného úradu Žiar nad Hronom, ktoré povolilo umiestnenie malej vodnej elektrárne v Žiari nad Hronom na rieke Hron. Najvyšší súdu totiž zamietol kasačné sťažnosti žalovaného úradu a investora voči prvostupňovému rozsudku a v plnej miere sa s rozsudkom stotožnil.

Išlo o ďalší zo série právnych sporov ohľadom kontroverznej výstavby malých vodných elektrární na rieke Hron. Ochranárske organizácie Združenie Slatinka, Rieka – združenie na ochranu vodných tokov, miestne združenie Hereditas HH z Hliníka nad Hronom a Slovenský rybársky zväz napadli v roku 2018 na Krajskom súde v Banskej Bystrici územné rozhodnutie na umiestnenie malej vodnej elektrárne, ktoré vydalo mesto Žiar nad Hronom. Krajský súd vo veci rozhodol na jeseň v roku 2018.

Ako k tomu uvádza Martina Paulíková zo Združenia Slatinka: „Ako environmentálne združenia dlhodobo podporujeme obnoviteľné zdroje energie. Nemali by však spôsobovať nové problémy v životnom prostredí, čo v prípade vodných elektrární najmä znamená, že by nemali vytvárať nové bariéry na riekach. MVE v Žiari nad Hronom by bola ďalšia prekážka na rieke Hron, pričom na 25 km úseku Hrona nad Žiarom už existujú dve nepriechodné bariéry MVE Hronská Dúbrava a MVE Zvolen. Po tomto rozhodnutí tiež apelujeme na kompetentné štátne orgány, aby začali uvažovať aj o odstraňovaní existujúcich malých vodných elektrární, najmä ak ide o také, ktorých negatívne vplyvy výrazne prevyšujú tie pozitívne.

Odporcovia výstavby MVE Žiar nad Hronom podali žalobu v spolupráci so združením VIA IURIS. V žalobe sa okrem iného namietal najmä nedostatočne zhodnotený vplyv na životné prostredia, kedy by prehradením rieky došlo k významnej zmene jej prírodného charakteru s dôsledkom zamedzenia migrácie vodných živočíchov,  ako aj  zničeniu neresiska chránených druhov rýb. V žalobe bol tiež namietaný rozpor s územným plánom VÚC Banskobystrického kraja, ktorý rieku Hron chráni v celom regióne z pohľadu jej významu z hľadiska vodnej turistiky.

„Rozhodnutie Najvyššieho súdu je o to významnejšie, že má mimoriadnu kvalitu vo svojej precíznosti, rozsiahlosti a jednoznačnosti, ktorou sa Najvyšší súd vysporiadal so všetkými namietanými dôvodmi a predstavuje tak jednoznačnú inštrukciu, nielen pre správne orgány konajúce v tejto veci, ale aj pre iné, svojou povahou obdobné kauzy. Zarezonovalo najmä vyjadrenie Najvyššieho súdu, v ktorom uviedol, že v tomto konkrétnom prípade má záujem na ochrane a zachovaní zdravého životného prostredia jednoznačnú prednosť pred záujmom nad výrobou elektrickej energie, ktorú mala priniesť budúca prevádzka malej vodnej elektrárne,“ povedal Imrich Vozár, právnik združenia VIA IURIS.

 

 

Share This