Podporte hromadnú pripomienku k novele Zákona o Policajnom zbore

Ministerstvo vnútra SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o Policajnom zbore a súvisiacich predpisov. Organizácie VIA IURIS, Nadácia Zastavme korupciu, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Liga za ľudské práva, Nadácia otvorenej spoločnosti a Nadácia Pontis predkladajú k návrhu novely zákona o policajnom zbore hromadnú pripomienku.

Sme presvedčení, že predložená novela zákona pod rúškom pozitívnych inštitútov a transparentnosti neprináša zmeny, ktoré by viedli k odpolitizovaniu polície a zvýšeniu jej dôveryhodnosti.

Policajný prezident má byť podľa navrhovanej novely vyberaný komisiou, ktorá nemá vyvážené zloženie, minister aj naďalej bude môcť rozhodovať o kompetenciách policajného prezidenta a odvolanie policajného prezidenta bude takmer nemožné, ak o ňom má rozhodovať dvojtretinová väčšina parlamentného výboru. Ak navrhované zmeny parlament schváli, vedenie polície bude aj naďalej pod výrazným politickým vplyvom a tak prispeje k ešte nižšej dôveryhodnosti polície.

Preto navrhujeme:

  • doplniť okruh osôb, ktoré sú členmi výberovej komisie, aby komisia nebola menovaná iba osobami pôsobiacimi v Policajnom zbore alebo majúcimi na Policajný zbor vplyv
  • aby navrhovať odvolanie policajného prezidenta mali okrem ministra vnútra aj iné subjekty, aby tak bola zabezpečená rovnováha moci. O odvolaní policajného prezident by mal rozhodovať výbor pre bezpečnosť nadpolovičnou väčšinou, aby mohol byť policajný prezident v prípade neplnenia  úloh aj reálne odvolaný.
  • zriadenie takej policajnej inšpekcie, ktorá bude nezávislá od Policajného zboru a jej úpravu vyčleniť na samostatnú právnu úpravu a širšiu odbornú diskusiu. Tento návrh korešponduje s   požiadavkami Európskeho súdu pre ľudské práva na nezávislé vyšetrovanie.

Predložené pripomienky dávajú zmysel iba ako celok. Ak by boli zapracované len niektoré z nich, nedôjde k naplneniu požadovaného cieľa.

Pripomienky môžete podporiť do 3.5.2018.

 

Share This