Kvalitatívne požiadavky na odôvodnenie súdneho rozhodnutia

Dátum publikácie: 2013
Autor: Peter Wilfling

Dostatočné a presvedčivé odôvodnenie rozhodnutia je v demokratickom právnom štáte základnou podmienkou legitimity každého rozhodnutia súdu. Iba ak je rozhodnutie súdu dostatočne, racionálne a presvedčivo odôvodnené, má verejná moc morálne právo vynucovať jeho rešpektovanie a adresáti rozhodnutia majú morálnu povinnosť ho rešpektovať. Ak súd takto nedokáže odôvodniť svoje rozhodnutie, jeho rozhodnutie sa javí ako svojvoľné – teda neobhájiteľné, prijaté bez opory v práve a nelegitímne. Cieľom tejto publikácie je zhrnúť niektoré požiadavky Ústavného súdu SR a Európskeho súdu na argumentáciu v odôvodnení súdneho rozhodnutia a pokúsiť sa o systematickejšie sformulovanie a zhrnutie niektorých pravidiel argumentácie, ktoré musí súd dodržať, aby jeho rozhodnutie bolo v súlade s Ústavou SR a Dohovorom.

Prečítajte si celú publikáciu

Share This