Novými sudcami sú najčastejšie ženy do 35 rokov

Novými sudcami okresných súdov sa stávajú najčastejšie ženy vo veku 30-35 rokov, ktoré pochádzajú z justičného prostredia. Uchádzači o post sudcu, ktorí majú príbuzných v justícii sú pri výberových konaniach úspešnejší ako ostatní. Vyplýva to z nového monitoringu výberových konaní na sudcov, ktorý zrealizovala VIA IURIS.

Od januára 2015 do mája 2016 VIA IURIS zmonitorovala 46 výberových konaní na sudcov okresných súdov, na ktorých sa zúčastnilo 563 uchádzačov. Zo zúčastnených uchádzačov prešlo úspešne všetkými časťami výberu (písomná časť, psychologické posúdenie, ústna časť) len 215. Z týchto prezident vymenoval 58 nových sudcov.

Ako vyzerá typický novovymenovaný sudca?

Za sudcu bola väčšinou vymenovaná žena, vo veku 30-35 rokov, s absolvovanou justičnou skúškou, ktorá nemá blízke osoby v justícii.

Z monitoringu vyplýva, že až 33% vymenovaných uchádzačov má blízku osobu v justícii. Ide o blízkych príbuzných (príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel, tiež iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.) Títo uchádzači sú vo výsledku pri získavaní sudcovského postu úspešnejší v porovnaní s ostatnými. Zo všetkých uchádzačov zúčastnených na výberových konaniach má blízke osoby v justícii totiž len 17%.

„Podobne ako v iných profesiách aj v súdnictve je prirodzené, že deti kráčajú v šľapajach svojich rodičov, avšak výsledky monitoringu vzbudzujú pochybnosti o objektívnosti výberového procesu. Je preto dôležité, aby bol výberový proces nových sudcov nastavený tak, aby bol objektívny a nehrozilo, že funkcia sudcu sa stane rodinným privilégiom,“ upozorňuje Kristína Babiaková, právnička spolupracujúca s VIA IURIS.
Profil novovymenovaného sudcu

K objektivizácii výberových konaní podľa jej slov v súčasnosti vo veľkej miere prispieva nahrávanie a zverejňovanie záznamu ústnej časti výberového konania a zavedenie jednotného hodnotiaceho hárku, ktoré je účinné od 1. júla 2016.

Z hľadiska veku majú o výkon funkcie sudcu záujem (81 %) a aj do funkcie sudcu boli vo veľkej väčšine v sledovanom období vymenovaní (76 %) uchádzači vo veku 30 – 35 rokov. V zahraničí je trend podobný, no sú tam zavedené mechanizmy, ktoré nových sudcov overia v čase. Napríklad dočasné vymenovanie sudcov na presne stanovenú dobu, po ktorej sa prehodnotí ich spôsobilosť vykonávať túto funkciu. Takýto mechanizmus na Slovensku chýba, preto je opodstatnená polemika, či sú kandidáti vo veku 30 rokov dostatočne profesijne a osobnostne zrelí na to, aby zastávali doživotnú funkciu sudcu.

Až 4/5 vymenovaných sudcov pochádzajú z justičného prostredia. Absolvovali justičnú skúšku a pracovali ako vyšší súdni úradníci. Predchádzajúce pracovné skúsenosti z advokácie má len 1/5 nových sudcov.

V rokoch 2011-2013 to bola 1/4. VIA IURIS považuje otvorenosť súdnictva iným profesiám za významnú, pretože do justície sa tak vnášajú odlišné názory, iná profesionálna skúsenosť, iné poznatky z aplikačnej praxe, a to prispieva k zvýšeniu kvality rozhodovania. Monitoring bol vykonaný pred zavedením povinného prípravného vzdelávania pre uchádzačov z iných právnických profesií, preto bude v budúcnosti dôležité skúmať, či táto podmienka neodrádza uchádzačov, ktorí nepracujú na súdoch.

Pomer vymenovaných mužov a žien je vyvážený (55% v prospech žien). V porovnaní s minulým sledovaným obdobím klesol pomer žien o 8%. Ak by tento trend pokračoval aj v budúcnosti, mohol by prispieť k postupnému odfeminizovaniu justície, kde v súčasnosti pracuje až 66% žien.

VIA IURIS vykonalo obdobný monitoring aj v rokoch 2011-2013. Výsledky boli veľmi podobné. Typickým vymenovaným sudcom bola taktiež žena, vo veku 30-35 rokov a justičnou skúškou, bez rodinných väzieb v justícii.

Share This