Legislatívny proces

Obdobie: november 2014 – marec 2016

Problém
Legislatívny proces

Ak je verejnosť pri tvorbe zákonov a ich noviel braná ako rovnocenný partner štátu, zvyšuje sa kvalita demokratického dialógu, schválené právne predpisy majú vyššiu kvalitu a sú ľuďmi v praxi viac akceptované.

Účasť verejnosti na tvorbe a príprave právnych predpisov však až do roku 2015 nebola upravená zákonom, ale len legislatívnymi pravidlami vlády, ktoré neboli schválené všeobecne záväzným právnym predpisom. V praxi to znamenalo, že dodržiavanie pravidiel, ktoré upravovali účasť verejnosti, bolo prakticky nevynútiteľné. Bežne preto dochádzalo k svojvoľnému porušovaniu a obchádzaniu týchto pravidiel zo strany tvorcov legislatívy. Manipulovali sa záznamy z rokovaní, pripomienky verejnosti sa ignorovali, pripomienkové konanie sa svojvoľne skracovalo, a to všetko bez hrozby akéhokoľvek reálneho postihu.

Pracovali sme preto na tom, by bol prijatý zákon, ktorý by ustanovil práva verejnosti na účasť na legislatívnom procese a nastavil by aj všeobecné pravidlá účasti verejnosti na ich tvorbe.

Problematickým je tiež samotný legislatívny proces v parlamente. Návrhy zákonov, ktoré sú prerokované v parlamente, vôbec nie sú predmetom verejného pripomienkového konania, pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa predkladajú na poslednú chvíľu, poslanci nemajú dostatok času na to, aby sa s nimi mohli oboznámiť a zaujať k nim kvalifikovaný postoj. Problémom boli aj tzv. prílepky k návrhom zákonov.

Dosiahnutá zmena
Legislatívny proces

Dosiahli sme schválenie nového zákona o č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktorý obsahoval úpravu pripomienkového konania k návrhom právnych predpisov schvaľovaných vládou za účasti verejnosti.

Podarilo sa nám tiež presadiť dostatočné zakotvenie práv verejnosti v Legislatívnych pravidlách vlády, ktoré upravujú podrobnosti k procesu tvorby a prípravy zákonov a predstavujú vykonávací predpis k zákonu o tvorbe právnych predpisoch.

V zákone o rokovacom poriadku NR SR bol schválený zákaz „prílepkov“ a došlo k spresneniu pravidiel na podávanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

Doteraz sa však nepodarilo upraviť práva verejnosti zúčastniť sa legislatívneho procesu v Národnej rade SR. Naďalej sa tak budeme snažiť aj o presadenie tejto zmeny.

Časová os
Legislatívny proces
December 2014
Podali sme hromadnú pripomienku k Plánu legislatívnych úloh, kde sme žiadali, aby zákon o účasti verejnosti na leg. procese bol súčasťou legislatívneho plánu vlády
December 2014
Analýza legislatívy a rozsudkov súdov, týkajúcich sa účasti verejnosti na tvorbe právnych predpisov (PDF)
Február 2015
Návrh zákona o tvorbe právnych predpisov na pripomienkovom konaní (PDF)
Február 2015
Podali sme hromadnú pripomienku k zákonu o tvorbe právnych predpisov (PDF)
September 2015
Zorganizovali sme verejnú diskusiu k téme legislatívneho procesu v NR SR
Október 2015
Vydali sme tlačovú správu k schvaľovaniu zákona o tvorbe právnych predpisov
November 2015
Schválený návrh zákona o tvorbe právnych predpisov (PDF)
Február 2016
Podali sme hromadnú pripomienku k novým legislatívnym pravidlám vlády
Máj 2016
Schválené legislatívne pravidlá vlády (PDF)
Október 2016
V tlačovej správe kritizujeme novelu rokovacieho poriadku NR SR

Share This