Skrátené legislatívne konanie je výnimočný proces

VIA IURIS považuje aplikáciu skráteného legislatívneho konania na vládne návrhy zmien zákonov týkajúcich sa zvýšenia prídavku na dieťa, stanovenia 13. dôchodku a zrušenia diaľničných známok za nezákonnú. Ani jedna z navrhovaných zmien nie je vyvolaná mimoriadnou okolnosťou, ktorá by odôvodňovala skrátené legislatívne konanie.

Zákon o tvorbe právnych predpisov jasne uvádza, že vynechať inak povinné pripomienkovanie navrhovaného zákona zo strany orgánov verejnej moci či verejnosti, možno iba v prípade, ak nastanú mimoriadne okolnosti, najmä ohrozenie ľudských práv a základných slobôd alebo bezpečnosti, ak hrozia štátu značné hospodárske škody, v prípade vyhlásenia núdzového stavu alebo opatrení na riešenie mimoriadnej situácie. Návrh na vylúčenie možnosti pripomienkovania môže byť teda použitý iba výnimočne, ak je potrebné urýchlene upraviť mimoriadnu situáciu. Navrhovateľ je povinný uviesť dôvody pre skrátené konanie.

Zákon o rokovacom poriadku národnej rady tiež jasne stanovuje, že skrátené legislatívne konanie v parlamente možno vykonať len pri splnení obdobných podmienok, teda v mimoriadnej situácii.

Navyše navrhované zmeny sú tak zásadné, že odbornú verejnú diskusiu, ktorá by zohľadnila na jednej strane prínos a aj riziká navrhovaných zmien, považujeme za nevyhnutnú.

Vláda pri navrhovaných zmenách zákonov týkajúcich sa zvýšenia prídavku na dieťa, stanovenia 13. dôchodku a zrušenia diaľničných známok mimoriadnosť situácie a nevyhnutnosť odvrátiť nejakú hrozbu vôbec neodôvodnila. Sme toho názoru, že žiadne mimoriadne okolnosti v súvislosti s predkladanými zmenami v skutočnosti ani neexistujú. Došlo tým teda k porušeniu zákona o tvorbe právnych predpisov.

V prípade schválenia skráteného legislatívneho konania, aj v parlamente na schôdzi dňa 18. 2. 2020, by v porušovaní pravidiel schvaľovania zákonov pokračoval aj parlament. Je tiež možné, že takýto proces prijímania predmetných zákonov by mohol byť v prípade konania pred ústavným súdom považovaný za takú vadu, ktorá by znamenala neústavnosť prijatých zmien.

Share This